Ministerstwo Środowiska przedstawiło nowe obszary wytypowane do udzielenia koncesji

Ministerstwo Środowiska przedstawiło obszary, dla których planuje się przeprowadzenie przetargów dotyczących udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. Przetargi odbędą się w 2016 r.

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem geologicznym i górniczym minister środowiska, corocznie, w terminie do 30 czerwca, ogłasza, jakie obszary zostały wytypowane do przetargów na przyszły rok. Wybór obszarów poprzedziła ocena perspektywiczności Polski pod kątem możliwości występowania złóż węglowodorów przygotowana przez państwową służbę geologiczną we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Kryteria wyboru obszarów, oprócz ich perspektywiczności, obejmowały m.in: cel poszukiwań, stopień rozpoznania geologicznego oraz dostępność dla prac poszukiwawczych. Wybrane obszary stanowią najbardziej perspektywiczne dla odkrycia złóż węglowodorów rejony kraju, spośród tych, które nie są obecnie objęte koncesjami.

- Nowela prawa geologicznego weszła w życie na początku roku, ale to dziś rozpoczynamy jej praktyczne zastosowanie w odniesieniu do węglowodorów, publikując pierwsze obszary przetargowe dotyczące ropy i gazu. Mam nadzieję, że potencjał drzemiący w wytypowanych przez nas lokalizacjach zainteresuje przedsiębiorców – powiedział Sławomir Brodziński, Główny Geolog Kraju.

Wytypowano w sumie 10 obszarów przetargowych, w tym:

  • 7 obszarów perspektywicznych dla występowania konwencjonalnych złóż węglowodorów,
  • 1 obszar perspektywiczny dla występowania gazu zamkniętego i złóż konwencjonalnych,
  • 1 obszar perspektywiczny dla występowania gazu w łupkach,
  • 1 obszar perspektywiczny dla występowania metanu z pokładów węgla.

W przypadku obszarów perspektywicznych dla występowania złóż konwencjonalnych, oprócz wyżej wymienionych kryteriów, brano pod uwagę ich położenie – tak, aby obszary rozlokowane były, w miarę możliwości, w różnych częściach kraju i obejmowały różne formacje geologiczne.

W przypadku pozostałych obszarów oparto się na wynikach opracowań państwowej służby geologicznej z ostatnich kilku lat, w tym na wynikach raportu dotyczącego prognostycznych zasobów gazu ziemnego w zwięzłych skałach zbiornikowych Polski.

Nowa procedura koncesyjna

Zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż może być wykonywana tylko po uzyskaniu koncesji, której udziela minister środowiska. Koncesja wydawana jest na okres 10-30 lat i dzieli się na fazy: poszukiwania i rozpoznawania (do 5 lat, z możliwością przedłużenia o 2 lata) oraz wydobywania.

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz na wydobywanie węglowodorów ze złóż udzielana jest wyłącznie w trybie przetargu. Udział w przetargu wymaga uzyskania pozytywnej oceny w postępowaniu kwalifikacyjnym, które przeprowadza Minister Środowiska we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefem Agencji Wywiadu. W postępowaniu kwalifikacyjnym oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Ustala się także, czy wnioskodawca znajduje się pod kontrolą podmiotu z państwa trzeciego i czy ta kontrola może zagrażać bezpieczeństwu państwa. Ocena zachowuje ważność przez 5 lat i uprawnia do wielokrotnego startu w przetargach.

Obszary przetargowe wytypowane, a co dalej?

Od lipca podmioty zainteresowane udziałem w przetargach będą miały czas na wystąpienie do Ministerstwa Środowiska w celu uzyskania oceny z postępowania kwalifikacyjnego. Ogłoszenie przetargów na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż nastąpi w 2016 roku. Informacja o przetargach zostanie umieszczona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska.

Zobacz mapę położenia obszarów przetargowych

Zobacz schemat procedury przetargowej

26.06.2015 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony