Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości UE z powodu oceny skutków wierceń dla środowiska.

Czy Polska zapłaci wysokie kary finansowe? Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z nieodpowiednią oceną rozpoznawczych odwiertów górniczych. Chodzi o brak prawidłowych ocen oddziaływania na środowisko, m.in. przy poszukiwaniu gazu łupkowego.

Zgodnie z polskim prawem (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) obecnie można dokonywać wierceń na głębokość do 5000 m bez uprzedniego przeprowadzenia oceny potencjalnego oddziaływania na środowisko (o ile otwór wykonany zostanie poza obszarami wrażliwymi, tzn. w odległości większej niż 500 m od terenów zabudowy mieszkaniowej, poza strefami ochrony ujęć wody, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz obszarami objętych formami ochrony przyrody). Nowelizacja polskiego prawa w zakresie ocen oddziaływania na środowisko miała na celu przyspieszenie poszukiwań gazu łupkowego poprzez liberalizację i uproszczenie przepisów środowiskowych. Wcześniej, każdy odwiert do głębokości 1000 m wymagał uzyskania stosownej decyzji środowiskowej.

Jednak zadaniem Komisji Europejskiej, we wprowadzonej do polskich przepisów wysokiej wartości progowej nie uwzględniono wszystkich istotnych kryteriów i norm ustanowionych w dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 2011/92/UE), które należy zastosować przy określaniu, jakie typy projektów wymagają przeprowadzenia oceny.

Zgodnie z prawem unijnym głębokie wiercenia wymagają oceny, w szczególności pod kątem powstających w ich wyniku odpadów, skutków dla wody i gruntu, wykorzystania zasobów naturalnych, ryzyka wypadków oraz wszelkich skutków, które mogą pojawić się w wyniku kumulacji z innymi podobnymi projektami lub podobną działalnością. Niedawno potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-531/13).

Decyzję KE o wniesieniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości poprzedziło przesłanie w lutym 2015 r. uzasadnionej opinii. Natomiast wcześniej, w czerwcu 2014 r., Komisja Europejska przesłała Polsce wezwanie do usunięcia niezgodności w przepisach krajowych i unijnych. 

Europejski Trybunału Sprawiedliwości (ETS) ma prawo nakładania na państwa członkowskie wysokich kar pieniężnych. Przykładowo, Belgia została ukarana grzywną 42 000 euro dziennie za nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy o efektywności energetycznej.

28 kwietnia 2016 r.

źródło: europa.eu

Wróć do poprzedniej strony