Prezydent podpisał nowelizację prawa geologicznego i górniczego

19 kwietnia 2016 r. prezydent podpisał uchwaloną przez sejm 1 kwietnia br. ustawę o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.W dniu 1 kwietnia 2016 r.

Celem uchwalonej ustawy jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w związku z jej stosowaniem w praktyce. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, utrudniały one prowadzenie postępowań dotyczących udzielania koncesji na działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów.

W art. 1 noweli zaproponowano zmianę art. 34 Prawa geologicznego i górniczego, polegającą na jednoznacznym wskazaniu, że zmiana koncesji może zostać dokonana także na wniosek przedsiębiorcy, któremu została ona udzielona, z pominięciem regulacji zawartej w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W art. 2 w pkt 1 w lit. a noweli zaproponowano zmianę art. 8 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw w ten sposób, aby przepis ten stanowił o zachowaniu ważności koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów udzielonych na podstawie przepisów dotychczasowych, a nie koncesji udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Ustawa zastępuje zatem sformułowanie udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, użyte w art. 8 ust. l i ust. 3 tej ustawy zwrotem udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych. Projektodawca wyjaśnił, że zmiana ta ma wyeliminować lukę prawną powstałą wskutek błędnego sformułowania art. 8 ust. l i ust. 3 ustawy o zmianie Prawa geologicznego. W świetle obecnych przepisów ustawy przepisy te nie mogą być stosowane do koncesji wydanych po dniu jej wejścia w życie, tj. po l stycznia 2015 r., wskutek czego nie istnieją przepisy, które mogły być stosowane do koncesji wydanych po tej dacie. Nowelizacja ma ten stan zmienić.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

20.04.2016 r.

źródło: www.prezydent.pl

zdjęcie: www.prezydent.pl

Wróć do poprzedniej strony