Co się stanie, gdy firma nie zdąży wykonać badań w czasie określonym w koncesji

Co się stanie, gdy firma nie zdąży wykonać badań w czasie określonym w koncesji?

Przedsiębiorca, któremu została udzielona koncesja na poszukiwanie bądź poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów powinien tak zaplanować działania, aby nie naruszać zawartego w koncesji harmonogramu prac. Jeśli z różnych przyczyn okaże się, że nie ma możliwości wykonania prac w terminie określonym w koncesji, może złożyć wniosek o zmianę koncesji poprzez zmianę zakresu, połączenie etapów bądź wydłużenie koncesji. Wniosek powinien jasno formułować cel jego złożenia, dodatkowo określając powody opóźnienia prac.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zmianę zakresu koncesji, a z istniejących materiałów będących w posiadaniu organu koncesyjnego wynika, że nie przystąpił do prac i/lub robót geologicznych wtedy wzywany jest decyzją administracyjną do zaniechania naruszeń. Postępowanie poprzedzające wydanie takiej decyzji wszczynane jest z urzędu w momencie stwierdzenia naruszenia. Przedsiębiorca w toku postępowania wzywany jest do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Jeśli zgromadzone dowody w toku postępowania jednoznacznie wykazały uchybienie, wydawana jest decyzja określająca sposób i termin zaniechania naruszenia.

W przypadku niewykonania obowiązku określonego decyzją w wyznaczonym terminie, koncesja może być odebrana w całości lub części w drodze decyzji administracyjnej bez odszkodowania.