Czy w Polsce możliwe jest zatłaczanie odpadów ciekłych do górotworu?

Czy w Polsce możliwe jest zatłaczanie odpadów ciekłych do górotworu?

Zgodnie ze zmianami zapisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze od 2015 r., odpady wydobywcze obojętne oraz inne niż niebezpieczne i obojętne będą mogły być składowane w składowiskach podziemnych, nawet jeżeli są to odpady płynne. Na podziemne składowanie odpadów należy uzyskać odrębną koncesję.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska