Czy można wiercić na obszarach Natury 2000?

Czy można wiercić na obszarach Natury 2000?

Działania mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 są zabronione (art. 33 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880).

Procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 ma za zadanie sprawdzić, czy może zostać wydana zgoda na realizację przedsięwzięcia. Jeśli w wyniku oceny oddziaływania wykluczono negatywne znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000, również z zastosowaniem środków łagodzących, właściwy organ ochrony środowiska wydaje zgodę na realizację przedsięwzięcia.

Natomiast stwierdzenie, że takiego oddziaływania nie można wykluczyć, skutkuje odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia (art. 81 ust. 2, art. 93 ust. 4, art. 101 ust. 4 ustawy ooś).

Ustawa o ochronie przyrody (art.34, ust.1), kierując się realizacją celów wyższego rzędu dopuszcza odstępstwa od zakazów określonych w tej ustawie dotyczących obszarów Natura 2000, które związane są przede wszystkim z wykonywaniem inwestycji celu publicznego.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska