Gaz łupkowy

ang. shale gas

Gaz ziemny w formacjach łupkowych. Gaz ziemny wydobywany z bogatych w materię organiczną drobnoziarnistych skał ilasto – mułowcowych, nazywanych łupkami ze względu na ich "zdolność" do łatwego dzielenia się na cienkie płytki pod wpływem uderzenia. Naturalne ciągłe nagromadzenia gazu w utworach ilasto - mułowcowych będących jednocześnie skałą macierzystą, zbiornikową i uszczelniającą. Skład chemiczny gazu łupkowego jest niemal taki sam jak gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych. Zawiera głównie metan (75 - 95%) i azot, czasami śladowe ilości etanu, propanu, helowców, tlenu oraz tlenku węgla. Skały łupkowe charakteryzują się niską przepuszczalnością, dlatego pozyskanie gazu łupkowego wymaga zastosowania bardziej złożonych i zaawansowanych technicznie metod wydobycia niż ma to miejsce w przypadku eksploatacji gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych. Złoża gazu łupkowego mają na ogół bardzo duże zasoby przy jednoczesnym niskim współczynniku wydobycia gazu ze złoża.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Gaz łupkowy