Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2013 r.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB udostępnił w wersji on-line Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2013 r. Jest to już 60. jubileuszowe wydanie Bilansu... Opracowanie zawiera informacje o 13 197 złożach kopalin, w tym gazu ziemnego.

Warto wspomnieć, że pierwszy numer Bilansu..., opracowany w 1955 roku, zawierał informacje o 263 złożach. Wykonanie Bilansu... jest zadaniem państwowej służby geologicznej, której rolę pełni Państwowy instytut Geologiczny - PIB.

W udostępnionym opracowaniu informacje o udokumentowanych zasobach złóż zostały podzielone na grupy w zależności od rodzaju i przeznaczenia kopaliny. W jednej z grup - "Surowce energetyczne" - wydzielona została kategoria "Gaz ziemny". Do chwili obecnej w Polsce nie rozpoznano jeszcze i nie udokumentowano ani jednego niekonwencjonalnego złoża gazu ziemnego. W Bilansie... wspomniano natomiast o szacunkach zasobów, jakie PIG-PIB opracował we współpracy z Amerykańską Służbą Geologiczną (USGS – U.S. Geological Survey) w 2012 r. W Raporcie pt. "Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce (basen bałtycko – podlasko – lubelski)" oszacowano, że łączne zasoby wydobywalne gazu ziemnego dla lądowej i szelfowej części basenu mogą wynosić maksymalnie 1920 mld m3, a ropy naftowej 535 mln ton. Biorąc pod uwagę parametry oszacowania, zasoby te mieszczą się z największym prawdopodobieństwem w przedziale 346 – 768 mld m3 dla gazu ziemnego oraz 215 – 268 mln ton dla ropy naftowej.

W Bilansie... przedstawiono natomiast szczegółowe informacje dotyczące gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych, których głównym rejonem występowania w Polsce jest Niż Polski (69% wydobywalnych zasobów), przedgórze Karpat (26% tych zasobów) i same Karpaty (1% zasobów) oraz polska strefa ekonomiczna Bałtyku (4% zasobów).

W 2013 r. stan wydobywalnych zasobów gazu ziemnego wynosił 134,297 mld m3 (zasoby bilansowe i pozabilansowe). W porównaniu z rokiem poprzednim zasoby zmniejszyły się o 5,76 mld m3, głównie w wyniku wydobycia. W 2013 roku udokumentowano następujące nowe złoża gazu ziemnego: Brzózka (udokumentowane zasoby wydobywalne – 75,40 mln m3) oraz Podole (13,86 mln m3).
Zasoby wydobywalne zagospodarowanych złóż gazu ziemnego wynoszą 111,06 mld m3, co stanowi 83% ogólnej ilości zasobów wydobywalnych
Zasoby przemysłowe złóż gazu ziemnego w 2013 r. wyniosły 62,18 mld m3.

W 2013 r. mieliśmy w Polsce 287 złóż gazu ziemnego, z czego eksploatowanych było 181 złóż (mapa złóz gazu ziemnego w Polsce).

Wydobycie gazu ziemnego ze złóż o zasobach udokumentowanych wynosiło 5,489 mld m3 i było o 0,131 mld m3 mniejsze niż w roku 2012.

Druk Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2013 r. planowany jest na lipiec 2014 r., natomiast z informacji można korzystać już teraz, poprzez specjalnie przygotowany serwis Surowce mineralne Polski.

Dostępne są także dane wektorowe, umożliwiające wizualizację informacji przestrzennych, dotyczące złóż oraz obszarów i terenów górniczych.

29.06.2014 r.

źródło: opracowano na podstawie informacji ze strony głównej PIG-PIB oraz serwisu Surowce mineralne Polski

autor: abar

Wróć do poprzedniej strony