Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2014 r.

Państwowy Instytut Geologiczny opublikował Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2014 r., podsumowując dane dotyczące złóż kopalin w Polsce. Na koniec 2014 r. mieliśmy 13 410 udokumentowanych złóż. Najnowsze wydanie Bilansu... jest już dostępne on-line.

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce ukazuje się już ponad 60 lat, a Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy jest jego wydawcą nieprzerwanie od 1986 r. Informacje pochodzące z tej publikacji dają podstawę do podejmowania ważnych decyzji dotyczących zagospodarowania i racjonalnego wykorzystania krajowej bazy surowcowej.

Bilans… spełnia ważną rolę w ochronie złóż kopalin, jak również stanowi źródło informacji wykorzystywanych do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Zebrane dane stanowią pożyteczną wskazówkę dla potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych rozwojem gałęzi przemysłu opartych na wydobywaniu i przetwórstwie kopalin.

Najnowszy Bilans... zawiera dane dotyczące 13 410 krajowych złóż kopalin. Tradycyjnie już, informacje o udokumentowanych zasobach pogrupowano pod względem rodzaju i przeznaczenia kopaliny i zestawiono w tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe.

Bilans... został sporządzony przez Państwowy Instytut Geologiczny samodzielnie, jako zadanie państwowej służby geologicznej, i podobnie jak w latach ubiegłych ukazuje się w terminie czerwcowym, wynikającym z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015 poz. 196 j.t.).

Równolegle z wydawnictwem drukowanym przygotowano w ramach realizowanego przedsięwzięcia witrynę Surowce mineralne Polski, udostępniającą oprócz Bilansu... w postaci pliku PDF także dodatkowe informacje o poszczególnych grupach kopalin.

Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stale rosnącej liczby odbiorców, od kilku lat prezentujemy na bieżąco aktualizowane dane wektorowe, umożliwiające wizualizację informacji przestrzennych, dotyczące złóż oraz obszarów i terenów górniczych.

mgr Roman Smółka

Kierownik Państwowego Instytutu Geologicznego

Państwowego Instytutu Badawczego

Przejdź do strony Surowce mineralne Polski >>

Druk Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2014 r. planowany jest na lipiec 2015 r.

Pliki: 
Wróć do poprzedniej strony