Bytów - publikacja zaproszenia do składania ofert w przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż gazu ziemnego oraz wydobywanie gazu ziemnego

W dniu 1 lipca 2016 r. Minister Środowiska ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49h ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.), publiczne zaproszenie do składania ofert w przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż gazu ziemnego oraz wydobywanie gazu ziemnego ze złoża na obszarze Bytów.

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w linku poniżej:

Publiczne zaproszenie do składania ofert w przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż gazu ziemnego oraz wydobywanie gazu ziemnego ze złoża na obszarze „Bytów”

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem geologicznym i górniczym udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża następuje wyłącznie w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Pełna lista obszarów przetargowych wytypowanych do przetargów w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w roku 2016 została przedstawiona w poniższej tabeli:

źródło: Ministerstwo Środowiska

1.07.2016 r.

Wróć do poprzedniej strony