Orlen zapowiada ograniczenie zaangażowania w poszukiwania gazu łupkowego w Polsce

PKN Orlen SA rozpoczął przegląd inicjatyw w segmencie poszukiwań i wydobycia oraz określenia zasadności kontynuowania niektórych projektów. Podstawą do tego stała się zmiana parametrów makroekonomicznych oraz wyniki dotychczasowych prac poszukiwawczych w Polsce.

Koncern wykonał między innymi porównania podstawowych parametrów zbiornikowych oraz geomechanicznych skał występujących w łupkowych basenach w Polsce, ze strukturami „łupków” północnoamerykańskich. Rezultaty dotychczasowych prac badawczych i testów produkcyjnych na koncesjach poszukiwawczych w projekcie Lublin Shale wskazują, że obszary typowane wcześniej jako potencjalnie perspektywiczne pod kątem występowania złóż niekonwencjonalnych, po wykonaniu prac wiertniczych i zabiegów szczelinowania z wykorzystaniem obecnie dostępnych technologii stosowanych m.in. w USA okazały się ograniczone powierzchniowo i jedynie lokalnie można liczyć na technicznie uzasadnioną produkcję.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto decyzję o zawężeniu rejonów poszukiwania węglowodorów i racjonalizacji dalszych nakładów inwestycyjnych. W efekcie, w sprawozdaniu finansowym za II kwartał 2015 roku ujęto odpis aktualizujący wartość dotychczasowych inwestycji w projekcie Lublin Shale w kwocie 421 mln PLN.

Orlen Upstream będzie nadal prowadzić prace poszukiwawcze w ramach projektu Lublin Shale, ale na zawężonym obszarze o większym potencjale poszukiwawczym. Obecnie projektowane są dwa kolejne zabiegi szczelinowania oraz prace sejsmiczne z uwzględnieniem wypracowanych wniosków po zrealizowanych już pracach.

Kontynuowane będą prace w projekcie Mid Poland Unconventionals, który również ma charakter niekonwencjonalny, gdzie celem poszukiwawczym są złoża typu tight gas. W 2016 roku na koncesji Sieradz planowany jest pierwszy otwór poszukiwawczy. PKN Orlen we współpracy z ośrodkami akademickimi, instytutami badawczymi oraz w ramach projektów prowadzonych przez NCBiR będzie nadal angażować się w prace zmierzające do dostosowania technologii wydobywczych do właściwości polskich formacji łupkowych.

Zróżnicowany portfel projektów poszukiwawczo-wydobywczych Grupy Orlen oraz uwolnienie części środków pierwotnie planowanych na projekty niekonwencjonalne pozwoli firmie zwiększyć poszukiwania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych. Kontynuowane będą obecne projekty Karbon w basenie lubelskim oraz Sieraków, gdzie wspólnie z PGNiG SA, toczą się prace nad zagospodarowaniem części obszaru działalności. Równolegle prowadzone są prace zmierzające do dalszego rozszerzenia portfela aktywów w Polsce.

20 lipca 2015 r. Orlen Upstream przystąpił do Umowy o Wspólnych Operacjach z PGNiG SA na obszarze ośmiu bloków koncesyjnych w rejonie Karpat (Projekt Bieszczady). Porozumienie zakłada wspólną realizację prac analitycznych i badawczych w obrębie województwa podkarpackiego, których celem jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych.

Ponadto, prowadzone są działania, których celem jest pozyskanie nowych koncesji od Ministerstwa Środowiska (procedury w toku) oraz nabycie koncesji o większym potencjale poszukiwawczym (lub udziałów w koncesjach) od ich obecnych posiadaczy.

Segment upstream kontynuuje także rozwój aktywów wydobywczych w Kanadzie. Wydobycie Orlen Upstream Canada wynosiło w 2014 roku 5,8 tys. boe/d oraz 7,1 tys. boe/d w I połowie 2015 roku. Prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia zasobów oraz dalszego ograniczania ryzyka charakterystycznego dla obszaru upstream poprzez zakup rentownych aktywów wydobywczych, wykorzystując niższe notowania ropy naftowej.

W ogłoszonej w lipcu 2014 roku strategii PKN Orlen, na lata 2014-2017 zaplanowano nakłady inwestycyjne dla segmentu poszukiwań i wydobycia na poziomie 3,2 mld PLN, koncentrując się na projektach poszukiwawczych w Polsce (zarówno złóż niekonwencjonalnych, jak i konwencjonalnych) oraz rozwoju wydobycia w Kanadzie w oparciu o nabyte aktywa produkcyjne. Jednocześnie w ramach puli dodatkowej przewidziano nabywanie perspektywicznych aktywów w Polsce i na innych rynkach, w zależności od atrakcyjności tych projektów oraz wielkości wolnych przepływów pieniężnych Koncernu.

23.07.2015 r.

źródło: PKN Orlen SA

Wróć do poprzedniej strony