PGNiG dokona oceny potencjału złóż gazu łupkowego na swoich koncecjach

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG) dokonał przeglądu i aktualizacji dotychczas realizowanej Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2014-2022. Główną przyczyną dokonania aktualizacji są zmiany, jakie zaszły na światowych rynkach - szczególnie spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego. W aktualizacji Strategii jedno z zadań dotyczyć będzie potwierdzenia geologicznego i ekonomicznego potencjału złóż typu shale gas w Polsce.

Aktualizacja Strategii GK PGNiG na lata 2014-2022 została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą PGNiG SA 4 kwietnia 2016 roku. Strategia wymagała aktualizacji głównie ze względu na znaczące zmiany otoczenia makroekonomicznego.

PGNiG będzie analizował i oceniał dotychczasowe prace poszukiwawczo - rozpoznawcze związane ze złożami gazu łupkowego na posiadanych przez siebie koncesjach. W ramach zadania pt. "Potwierdzenie geologicznego i ekonomicznego potencjału złóż typu shale gas w Polsce" nastąpi oszacowanie rozmiaru zasobów węglowodorów ze złóż typu shale gas, a także weryfikacja możliwości ekonomicznie opłacalnego wydobycia z takich złóż. Da to podstawę do podjęcia decyzji o ewentualnej kontynuacji zaangażowania PGNiG w obszarze shale w Polsce.

Faktem jest, że prace poszukiwawcze gazu łupkowego w Polsce stanęły w miejscu. W tym roku nie wykonano jeszcze żadnego odwiertu - planowane są jedynie dwa zabiegi szczelinowania hydraulicznego we wcześniej wykonanych otworach (Wysin 2H i Wysin 3H). 

Obecnie PGNiG posiada jedynie 4 koncesje na poszukiwanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, zajmujące łącznie obszar 3783,7 km2 i położone na terenie dwóch województw (pomorskie - 3 koncesje, warminsko-mazurskie - 1 koncesja). W ciągu dwóch ostatnich lat liczba posiadanych przez PGNiG koncesji skurczyła się trzykrotnie - w 2014 r. spółka posiadała ich 12 sztuk, położonych na terenie 8 województw i zajmujących łączną powierzchnię 10793,8 km2.

PGNiG całkowicie zrezygnował z poszukiwania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w woj. lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, wielkopolskim i dolnośląskim. 

Od 2010 r. do chwili obecnej spółka wykonała 19 otworów poszukiwawczych za gazem z łupków, najwięcej spośród wszystkich firm szukających tego surowca w Polsce. Jednakże, zaangażowanie w złoża niekonwencjonalne jest niewspółmiernie mniejsze niż poszukiwania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych - tylko w 2015 roku PGNiG wywiercił 27 otworów za zwykłą ropą naftową i gazem ziemnym. W 2016 roku spółka wykonała już dwa takie wiercenia, a dwa kolejne są w trakcie prac.

Pozostaje zatem cierpliwie czekać na wyniki zabiegów szczelinowania hydraulicznego w Wysinie i ocenę zasadności dalszego poszukiwania gazu łupkowego przez PGNiG.

8.04.2016 r.

źródło: PGNiG

Wróć do poprzedniej strony