Podsumowanie konferencji OPPPW "Polski Gaz Ziemny 2020"

Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW) zorganizowała czwartą już edycję konferencji branżowej "Polski Gaz Ziemny 2020 - Wnioski. Kierunki. Rekomendcje". Podczas spotkania, które odbyło się 30 września 2015 r. w Warszawie przedstawiono stan poszukiwań gazu ziemnego w Polsce oraz wnioski z dotychczasowych prac z perspektywy inwestorów. Konferencja stanowiła podsumowanie ostatnich pięciu lat działalności firm zrzeszonych w OPPPW.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele biznesu oraz naukowcy, eksperci rynku energii, a także reprezentanci władz centralnych i samorządowych. Honorowy patronat nad konferencją objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Ministerstwo Środowiska.

W ramach konferencji odbyły się także dwie debaty: "Potencjał złóż węglowodorów zweryfikowany o wyniki dotychczasowych prac rozpoznawczych. Wyzwania natury geologicznej w zakresie rozpoznawania polskich niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu ziemnego" oraz "Jak regulacje i podatki wpływają na postrzeganie Polski przez inwestorów? Zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem poszukiwań i oceną złóż węglowodorów".

Zdaniem OPPPW, nowe i nowoczesne prawo naftowe to kwestia decydująca o przyszłości krajowego sektora poszukiwawczo-wydobywczego. Podczas konferencji stwierdzono, że kluczowymi barierami rozwoju wszystkich projektów poszukiwawczych pozostają czasochłonne procedury administracyjne i skomplikowane otoczenie regulacyjne. W związku z tym, przedstawiciele branży postulowali o rewizję uchwalonej w 2014 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” i apelowali o rozpoczęcie prac nad kompleksowym systemem regulacji, który zachęciłby inwestorów do realizacji kolejnych odwiertów.

„Konfrontacja wprowadzonych w 2015 roku rozwiązań prawnych z praktyką branżową potwierdza, że postulaty branży zgłaszane na etapie nowelizacji ustawy PGG były słuszne. Polska potrzebuje dobrych regulacji dla sektora poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Objęcie dzisiejszej konferencji patronatem przez cztery resorty kluczowe dla funkcjonowania branży naftowej w Polsce odczytuję jako sygnał potwierdzający chęć do dalszej współpracy z branżą nad stworzeniem regulacji, które przekonają polskie i zagraniczne firmy do intensyfikacji poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej z polskich złóż. Zdaniem firm członkowskich OPPPW nowe prawo naftowe to dziś kwestia „być albo nie być” dla krajowego sektora poszukiwawczo-wydobywczego” – powiedział Wiesław Prugar, Prezes Zarządu Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego.

Członkowie OPPPW, do których należy obecnie 99% koncesji umożliwiających poszukiwanie gazu z łupków przyznają, że ostatnie lata były dla nich trudną lekcją. Złożyła się na to kombinacja kilku czynników, w tym niesprzyjająca sytuacja makroekonomiczna oraz wymagające warunki geologiczne. Jednak kluczową sprawą pozostaje nadal skomplikowany system regulacyjny. W rankingu państw, które stworzyły sprzyjające warunki dla inwestycji w branży poszukiwawczo-wydobywczej, przygotowanym przez firmę analityczną Energy Intelligence*, Polska pozycjonuje się zdecydowanie poniżej liderów: Wielkiej Brytanii, Kanady, USA czy Australii.

„Znowelizowana ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze oraz inne nowe regulacje, jak np. zmiana zasad warunków użytkowania górniczego, porządkują szereg kwestii, jednak nie traktują regulacji systemowo. W tej chwili mamy dużo różnych przepisów ujętych w wielu ustawach i rozporządzeniach. Za trzy miesiące wchodzi w życie kolejna ważna ustawa wprowadzająca w Polsce nowy podatek węglowodorowy. To rodzi dalsze wymogi ewidencyjne i administracyjne. Polskie przepisy nie odpowiadają w pełni cykliczności makroekonomicznej, w jakiej funkcjonuje branża, a także zasobności polskich złóż węglowodorów. W tej sytuacji postulujemy rozpoczęcie prac nad kompleksowymi regulacjami dla sektora ropy i gazu ziemnego” – dodaje Wiesław Prugar.

Wnioski z prac poszukiwawczo-rozpoznawczych wykonanych w latach 2010-2015, szczególnie na złożach niekonwencjonalnych, nie napawają optymizmem. Średnie wydobycie gazu osiągane przez firmy w testach złożowych w przebadanych dotychczas formacjach łupkowych znajduje się na niskim poziomie i póki co nie pozwala na uruchomienie ciągłej, ekonomicznie uzasadnionej produkcji gazu. Z uwagi na wiele wyzwań natury administracyjnej, geologicznej i ekonomicznej, firmy ostrożnie planują dalsze prace poszukiwawcze. W najbliższych miesiącach członkowie OPPPW mają zamiar wykonać kolejne trzy otwory na koncesjach dotyczących złóż niekonwencjonalnych oraz pięć na konwencjonalnych.

Firmy członkowskie OPPPW podkreślają, że kłopotliwa jest nie tylko liczba niezbędnych pozwoleń i postępowań administracyjnych, ale również skala zaangażowania różnych organów administracji w ich przeprowadzanie. Dotyczy to zarówno administracji na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Sprawę utrudnia fakt, że proces uzyskiwania pozwoleń następuje sekwencyjnie, tzn. dopiero po uprawomocnieniu się jednej decyzji, firma może występować o kolejną, a to znacznie wydłuża cały proces. Do szczególnie uciążliwych pod względem czasowym procedur w 2015 roku należało uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, zgody na czasowe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz decyzji o kierunku rekultywacji.

Wśród długoterminowych rozwiązań, które przyczyniłyby się do poprawy sytuacji firm poszukiwawczo-wydobywczych działających w Polsce, OPPPW wskazuje szerszy dostęp do rynku koncesyjnego (w obowiązujących przepisach istnieje jedynie jeden – przetargowy – tryb udzielania koncesji), dostosowanie systemu opodatkowania kopalin do zasobności polskich złóż, poprawę efektywności systemu administracyjnego oraz wsparcie dla rozwoju innowacji. Stworzenie zachęt do realizacji programów naukowo-badawczych przez firmy mogłoby przyczynić się do szybszego opracowania technologii, umożliwiających wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce.

1.10.2015 r.

źródło: opppw.pl

* Energy Intelligence Group (UK) Ltd.; Country Risk Evolution (CRE). Design and Methodology; marzec 2014

Wróć do poprzedniej strony