Powołana została Komisja technologii i analityki w działalności geologicznej i górniczej

Minister Środowiska powołał Komisję technologii i analityki w działalności geologicznej i górniczej, jako organ pomocniczy. Do zadań Komisji należy przygotowywanie dla Ministra Środowiska opinii w szczególności z zakresu: problematyki geośrodowiskowej, nowych technik i technologii w działalności geologiczno-górniczej oraz oceny i kalibracji nowych metod analitycznych w badaniach geologicznych, poszukiwawczych, eksploatacji i rekultywacji terenów górniczych.

Komisja została powołana Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. MŚ z 2016 r. poz. 2). Dotychczas Minister powołał w jej skład 19 osób:

 • Prof. dr hab. Przemysław Borkowski – Przewodniczący Komisji
 • Prof. dr hab. Stanisław Hałas – zastępca Przewodniczącego
 • Piotr Nowak – sekretarz Komisji
 • Dr Michał Bucha
 • Tomasz Cioska
 • Prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński
 • Dr Damian Gorczyca
 • Wojciech Ignacok
 • Irena Iwasińska-Budzyk
 • Prof. dr hab. Janusz Janeczka
 • Piotr Krępulec
 • Prof. dr hab. Joanna Kulczycka
 • Dr inż. Adam Mirek
 • Dr hab. Antoni Muszer
 • Dr inż. Wojciech Myślecki
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz
 • Dr hab. Anna Sikora
 • Dr. Artur Skowronek
 • Dr Adriana Trojanowska-Olichwer

Komisja ma docelowo liczyć 25 członków. W posiedzeniach Komisji poza jej członkami udział biorą osoby zaproszone przez Ministra Środowiska.

Dotychczas odbyły się 2 posiedzenia Komisji: w dniu 9 lutego 206 r. i 26 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu inauguracyjnym prof. Ostojski omówił potrzebę stworzenia programu geologicznego uwarunkowania transportu związków fosforu do Bałtyku.

Przedstawiono także prezentacje: 

 • prof. Bohdana Żakiewicza dotyczącą technologii głębokich wierceń i potencjału geotermalnego Polski, 
 • prof. dr hab. inż. Jacka Zimnego dotyczącą technologii OZE i potencjału energetycznego Polski,
 • prof. dr hab. Jana Hupki na temat technologii szczelinowania w poszukiwaniach gazu łupkowego, 
 • dr Michała Buchy na temat mikrobiologicznego zgazowania węgla. 

Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia Komisja zajęła się kwestiami proceduralnymi jej działania.

Minister Mariusz Orion Jędrysek przedstawił do dyskusji kwestię budowy centralnego magazynu rdzeni wiertniczych państwowej służby geologicznej.

Tomasz Cioska wygłosił referat nt. technologii mikrofalowej destylacji płynów stosowanej m.in. do regeneracji glikolu używanego do osuszania gazu ziemnego, a dr Adriana Trojanowska-Olichwer przedstawiła prezentację nt. geologicznego uwarunkowania transportu związku fosforu do Bałtyku ze szczególnym uwzględnieniem erozji. Następnie Adam Gorszanow wnioskował o potrzebę uruchomienia programu pilotażowego dla projektu „czystszego spalania węgla kamiennego” w instalacjach rozproszonych.

18.05.2016 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Wróć do poprzedniej strony