Powstanie "Biała Księga ochrony złóż kopalin"

Specjalna międzyresortowa grupa robocza pracuje nad utworzeniem "Białej księgi ochrony złóż kopalin". Dokument pomoże ustalić, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne. Przedstawiony zostanie stan faktyczny i prawny dotyczący ochrony złóż strategicznych oraz rozwiązania międzynarodowe w tym zakresie. Księga zawierać będzie  opis możliwych rozwiązań (opcji) związanych z ochroną złóż wraz z oceną ich skutków finansowych i społecznych.

Zdaniem wielu ekspertów, Polska potrzebuje oficjalnej polityki surowcowej, która powinna m.in. określać politykę koncesyjną. Pomimo braku jednego dokumentu obejmującego kompleksowo politykę surowcową, problematyka ta jest już regulowana w aktach prawnych i dokumentach strategicznych. Wymienić tu można chociażby:

  • ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju,
  • Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,
  • Strategię Innowacyjności i Efektywności Gospodarki,
  • Politykę Energetyczną Państwa do 2030 r.,
  • Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP,
  • projekt Polityki Energetycznej Państwa do 2050 r.

Pomocnym narzędziem dla planowania surowcowego będzie przygotowywana przez PIG-PIB mapa krajowych obszarów konfliktowych (górnictwo, inwestycje strategiczne, rolnictwo i ochrona środowiska, obrona narodowa i obiekty historyczne). Z inicjatywą utworzenia mapy wyszedł Główny Geolog Kraju dr inż. Sławomir Brodziński.

Projekt "Białej Księgi ochrony złóż" przygotowuje grupa robocza ds. złóż, wchodząca w skład Zespołu ds. wymiaru terytorialnego, ładu przestrzennego i krajowej polityki miejskiej w ramach, działającego w ramach  „Planu działań służących realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020”.

31.12.2014 r.

źródło: Ministerstwo Środowiska

abar

Wróć do poprzedniej strony