Prestiżowa funkcja w Unii Europejskiej dla prof. Grzegorza Pieńkowskiego z PIG-PIB

Przewodniczącym sieci doradczej „European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction” powołanej przez Komisję Europejską został prof. Grzegorz Pieńkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

W grudniu 2014 roku Komisja Europejska ukonstytuowała powołaną w połowie roku 2014 sieć doradczą „European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction”, w skład której weszli specjaliści z krajów Unii Europejskiej reprezentujący przemysł, ośrodki naukowo-badawcze i szeroko pojętą służbę publiczną oraz ośrodki opiniotwórcze społeczeństwa obywatelskiego. W ramach swojej działalności sieć będzie gromadzić, analizować i oceniać rezultaty eksploracji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie, kwestie środowiskowe, a także związane z tym nowe  technologie.

Sieć została podzielona na dwie autonomiczne grupy:  Grupa 1 (poszukiwania węglowodorów, projekty demonstracyjne i produkcyjne w Unii Europejskiej) oraz Grupa 2 (nowe technologie stymulacji otworów wiertniczych). Kwestie geologiczne i środowiskowe będą przedmiotem prac Grupy 1, Grupa 2 będzie się zajmować głównie samymi technologiami szczelinowania hydraulicznego.

Komisja Europejska uznała, że te dwie niezależne, kompetentne w swoich dziedzinach grupy doradcze zgromadzą  i ocenią dostępną wiedzę, którą dostarczą w formie raportów Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu, organom decyzyjnych państw członkowskich oraz całemu społeczeństwu. Ta wiedza jest konieczna dla podejmowania decyzji dotyczących tak kluczowych zagadnień, jak polityka energetyczna i środowiskowa UE. 

Komitet sterujący obu grup obejmuje sześć dyrektoriatów Komisji Europejskiej, a bieżące prace  będą wspierane przez Joint Research Centre. Co istotne, Komisja Europejska wskazuje również Horyzont’2020 jako źródło finansowania prac grup i ewentualnych projektów powstałych w wyniku tych prac.

Stworzenie „Network…” i obu grup ma duże znacznie zwłaszcza dla Polski i tych krajów UE, które są pozytywnie nastawione do kwestii poszukiwań węglowodorów.

W skład Grupy 1 wchodzi około 130 specjalistów z krajów Unii Europejskiej, w tym także z Polski. Komitet sterujący Komisji Europejskiej dokonał przeglądu życiorysów zawodowych członków grupy i na przewodniczącego powołał prof. Grzegorza Pieńkowskiego, co jest dużym wyróżnieniem także dla Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, podkreślając rolę Instytutu i szerzej Polski w eksploracji węglowodorów niekonwencjonalnych w Europie.

Zastępcą prof. Grzegorza Pieńkowskiego będzie  dr. Alwyn Hart (The Environment Agency, Wielka Brytania). Kadencje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego trwają rok, z możliwością przedłużenia do trzech lat (okresu kadencji „European Science and Technology Network on Unconventional Hydrocarbon Extraction”).

Komisja Europejska oczekuje że grupy będą się zbierać w Brukseli cztery razy do roku, w tym jedno spotkanie będzie miało charakter konferencji. Prace obu grup mają mieć otwarty charakter.

Panu Profesorowi gratulujemy zaszczytnej nominacji.

Wróć do poprzedniej strony