Raport ABW: energetyka w Polsce na celowniku obcych służb

W 2014 r. odnotowano stałe zainteresowanie obcych służb wywiadowczych polskim sektorem energetycznym, w tym m.in. perspektywami jego dalszego rozwoju - podaje najnowszy raport z działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnetrznego. W ubiegłym roku ABW prowadziła 185 śledztw dotyczących spraw "godzących w podstawy ekonomiczne państwa". Jedną z najważniejszych monitorowanych przez ABW spraw było bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Sektor energetyczny pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych segmentów bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Z tego względu rozpoznawanie zagrożeń w tej dziedzinie gospodarki i zapobieganie im stanowi niezmiennie jeden z priorytetów aktywności ABW.

W 2014 r. działania Agencji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego obejmowały m.in.:

  • identyfikowanie zagrożeń dla sektora paliwowego w Polsce. Działalność Agencji była ukierunkowana na rozpoznawaniem.in.: ewentualnych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem kluczowych spółek tej branży, podmiotówdziałających w tzw. szarej strefie oraz bezpieczeństwa dostaw i przesyłuropy naftowej,
  • rozpoznawanie potencjalnych zagrożeńsektora gazowego. Działania ABWw tym zakresie obejmowały m.in. pozyskiwanie i weryfikowanie – pod kątemwykrycia ewentualnych nieprawidłowości – informacji dotyczących systemu dostaw gazu ziemnego do naszego kraju, w tym jego potencjalnych zagrożeń związanych z konfliktem na Ukrainie, procesu renegocjacji kontraktu na dostawy LNG dla PGNiG przez Qatargas, a także budowy interkonektora gazowego Bernau-Szczecin, terminala LNG w Świnoujściu oraz monitorowanie procesu eksploracji gazu łupkowego,
  • rozpoznawanie zagrożeń funkcjonowania rynku energii. Aktywność Agencji w tym zakresie koncentrowała się na monitorowaniu działań koncernów energetycznych na terytorium RP, w tym zwłaszcza realizowanych przez nie inwestycji mających na celu rozbudowę mocy wytwórczych energii elektrycznej. Działania te mają szczególne znaczenie w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej po planowanym wyłączeniu przestarzałych bloków energetycznych.

W wyniku działań operacyjno-rozpoznawczych realizowanych w 2014 r. kontrwywiad Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdził utrzymywanie się wysokiego poziomu aktywności rosyjskich służb wywiadowczych na kierunku polskim. Przejawem rosyjskiej aktywności była m.in. działalność na terytorium naszego kraju obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy posiadając rozbudowane kontakty wśród przedstawicieli polskiej klasy politycznej, a także w strukturach UE, starali się wykorzystywać je do sondowania opinii w sprawach kluczowych z punktu widzenia rosyjskich interesów.

Rosyjskie służby specjalne realizując w 2014 r. działania na kierunku polskim aktywnie zabiegały o informacje z zakresu wywiadu politycznego, gospodarczego i naukowo-technicznego oraz danych pozwalających na dotarcie do osób dysponujących wiedzą istotną z punktu widzenia interesów politycznych oraz bezpieczeństwa RP. Służby FR realizowały także działania o charakterze lobbingowym na rzecz rosyjskich podmiotów funkcjonujących na polskim rynku.  Rosyjski wywiad wykorzystywał przy tym nowoczesne rozwiązania techniczne i teleinformatyczne, które służą do pozyskiwania informacji oraz prowadzenia łączności wywiadowczej.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą właściwą w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

30.04.2015 r.

źródło: ABW

Wróć do poprzedniej strony