System Geoinfonet

Państwowa służba geologiczna tworzy nowy system informacyjny - Geoinfonet. Będzie on udostępniał m.in. informacje o dokumentacjach i projektach robót geologicznych, a także o obszarach górniczych i koncesjach na poszukiwanie i wydobywanie złóż kopalin.

Przyjęta w 2014 r. zmiana ustawy Prawo geologiczne i górnicze ma na celu przede wszystkim uproszczenie procedur administracyjnych związanych z koncesjonowaniem, ale także ułatwienie i poszerzenie dostępu do informacji geologicznej.

Narzędziem ułatwiającym gromadzenie, udostępnianie i przetwarzanie danych ma być system informacyjny o nazwie Geoinfonet. Konieczność utworzenia tego systemu została określona w Rozdziale 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wykonanie i prowadzenie systemu powierzono państwowej służbie geologicznej, której zadania pełni w naszym kraju Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy system Geoinfonet będzie obejmował informacje o:

 • danych geologicznych i próbkach oraz wynikach ich badań,
 • przekazanych dokumentacjach geologicznych,
 • udzielonych koncesjach na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, decyzjach inwestycyjnych oraz koncesjach na wydobywanie kopalin ze złóż, a także o zatwierdzonych lub zgłoszonych projektach robót geologicznych,
 • obszarach górniczych i terenach górniczych,
 • parametrach wydobywania węglowodorów ze złoża.

Geoinfonet ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

System ten ma umożliwić w szczególności:

 • wsparcie realizacji zadań państwowej służby geologicznej oraz organów administracji geologicznej poprzez dostarczenie e-usług,
 • usprawnienie procesów gromadzenia, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania informacji geologicznej,
 • usprawnienie wykonywania zadań państwa w zakresie geologii poprzez dostęp do bieżąco gromadzonych zestandaryzowanych i zharmonizowanych danych,
 • usprawnienie działań nadzorczych nad przedsiębiorcami, którym udzielono koncesji lub wydano decyzję,
 • wykonywanie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, obowiązku bieżącego przekazywania danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych.

Z założenia system Geoinfonet będzie jawny, przy czym dostęp do niektórych usług, np. wyników badań próbek geologicznych i parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża, będzie dedykowany jedynie:

 • organom administracji geologicznej i państwowej służbie geologicznej – w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych,
 • przedsiębiorcom eksploatującym kopaliny – w zakresie przekazywanych przez nie informacji.

Dostęp do tych dedykowanych usług będzie możliwy jedynie po uzyskaniu niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z zapisem znowelizowanego Prawa geologicznego i górniczego Geoinfonet ma funkcjonować od 27 sierpnia 2016 r.

W celu utworzenia oraz wdrożenia systemu Geoinfonet Minister Środowiska powołał w czerwcu 2015 r. zespół projektowy złożony z przedstawicieli ministerstwa i państwowej służby geologicznej. Ponadto, realizując delegację prawną zawartą w przepisach Prawa geologicznego i górniczego, w czerwcu 2015 r. Minister Środowiska określił w drodze rozporządzenia zakres, formę i tryb przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem do publikacji rozporządzenia w sprawie określenia warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu (w tym zasad uzyskania identyfikatora użytkownika systemu).

Budowa systemu będzie realizowana zgodnie z zasadami opracowywanymi w ramach wykorzystującego architekturę SOA Zintegrowanego Systemu Informatycznego PIG-PIB.

Szacuje się, że roczne koszty utrzymania systemu Geoinfonet wyniosą ok. 3 mln zł. Obejmą one wydatki związane z: aktualizacją oprogramowania, utrzymaniem sprzętu komputerowego oraz koszty osobowe. Szczegółowe dane dotyczące szacowanych kwot są dostępne w uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Koszty budowy i utrzymania systemu Geoinfonet zostaną pokryte ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach wieloletniego zobowiązania finansowego dotyczącego geologii i górnictwa.

Obecnie trwają intensywne konsultacje z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz organów administracji geologicznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, mające na celu doprecyzowanie wymagań głównych użytkowników.

18.09.2015 r.

Tekst: Maja Kowalska i Waldemar Grądzki

Wróć do poprzedniej strony