Warsztaty "Gospodarka wodna i gospodarka odpadami w procesie poszukiwania i wydobycia gazu z łupków"

W dniu 25 czerwca 2014 r. w Gdańsku odbyły się warsztaty pod tytułem „Gospodarka wodna i gospodarka odpadami w procesie poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych”. Organizatorem warsztatów był Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W warsztatach wzięli udział pracownicy administracji samorządowej, instytucji (m.in. wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska). Nie zabrakło także przedstawicieli firm oraz stowarzyszeń i organizacji działających w województwie pomorskim. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Warsztaty poświęcone zostały zagadnieniom gospodarki wodnej i odpadowej w procesie poszukiwania i wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Prelegentami byli pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB: dr Małgorzata Woźnicka, dr Mirosław Lidzbarski oraz mgr Anita Starzycka.

Dr Małgorzata Woźnicka przedstawiła zebranym ogólne zasady prowadzenia gospodarki wodnej w regionach wodnych oraz zasady racjonalnej gospodarki wodami w procesie poszukiwania i wydobycia gazu z łupków. Pokazane zostały możliwości wykorzystania różnych zasobów wody, w tym zasobów wód ze źródeł innych niż wody pitne. Omówiono także procedury uzyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji w odniesieniu do gospodarki wodnej.

Dr Mirosław Lidzbarski zaprezentował w swojej prezentacji informacje o potencjalnych zagrożeniach dla wód podziemnych w procesie poszukiwania gazu z łupków, na przykładzie konkretnej lokalizacji. Omówił możliwości ochrony wód i zasady bezpiecznego prowadzenia prac, jak również prace z zakresu monitoringu środowiska prowadzone w miejscach poszukiwania gazu na Pomorzu.

W zakresie gospodarki odpadowej, Anita Starzycka przedstawiła aktualne dane dotyczące ilości i właściwości odpadów wytwarzanych podczas prac rozpoznawczych za gazem ziemnym z łupków prowadzonych w Polsce. Wskazała również na możliwości zagospodarowania odpadów wydobywczych pochodzących z etapów wiercenia, stymulacji złóż oraz likwidacji otworów.

Duże zainteresowanie zebranych wzbudziła prezentacja dotycząca nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze, która po głosowaniu w Sejmie jest w tej chwili procedowana w Senacie. Wystąpienie na ten temat przedstawiła reprezentująca Ministerstwo Środowiska Agnieszka Szczypiorska.

Poniżej prezentacje przedstawione podczas warsztatów „Gospodarka wodna i gospodarka odpadami w procesie poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych”.

27.06.2014 r.

autor: afal

Wróć do poprzedniej strony