Wyniki II edycji konkursu Blue gas - Polski Gaz Łupkowy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało wyniki II edycji konkursu projektów badawczo-rozwojowych Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy. Wybrano 6 projektów, które otrzymają łącznie blisko 87 mln złotych na rozwój polskich technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego. NCBR dofinansuje badania kwotą 53,5 mln, a wkład własny przedsiębiorców wyniesie 33 mln złotych.

Granty badawcze zdobyło sześć zespołów-konsorcjów, w skład których weszły uczelnie, instytuty badawcze i przedsiębiorcy. W pięciu projektach liderem jest PGNiG SA, a w jednym spółka Pyrocat Catalyse World. Projekty dotyczyć będą m.in. aspektów technologicznych udostępniania i eksploatacji złóż, jak i np. opracowania wytycznych innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2.

Spośród sześciu projektów wybranych do dofinansowania w dwóch uczestniczyć będzie Państwowy Instytut Geologiczny - PIB. W projekcie o akronimie "ShaleMech"  PIG-PIB współpracować będzie z PGNiG SA, Instytutem Geofizyki PAN oraz Uniwersytetem Warszawskim. W drugim projekcie o akronimie "PYROGAS" partnerami PIG-PIB będą: PYROCAT CATALYSE WORLD Sp. z o.o. oraz Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej.

"Polskie firmy rozwijają własne technologie wydobycia gazu łupkowego. Konkurs Blue Gas dzięki współpracy rodzimych naukowców z przedsiębiorcami, pozwoli uzyskać bardziej efektywne i dostosowane do polskich warunków metody jego wydobycia" -  mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

"Prace badawczo-rozwojowe stanowią najważniejszy etap warunkujący wprowadzenie nowych technologii, także w przemyśle wydobywczym" - mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. - "Pokaźne zaangażowanie środków prywatnych w finansowanie B+R daje gwarancję, że realizowane projekty, nawet obarczone dużym ryzykiem, są racjonalne oraz uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Pozwoli to także na skuteczne i szybkie wdrożenie tych technologii" - dodaje dyrektor Centrum.

W II edycji konkursie programu złożono 23 wnioski, z których 19 zakwalifikowano do oceny merytorycznej. Zespół oceniający aplikacje miał charakter ekspercki i międzynarodowy. W jego składzie znaleźli się recenzenci z najlepszych ośrodków akademickich z Polski i z zagranicy (m.in. z ETH Zürich, Indiana University z USA czy Imperial College London). Każdy projekt oceniało aż 5 ekspertów, w tym co najmniej dwóch z zagranicy.

W I konkursie programu Blue Gas, rozstrzygniętym w maju 2013 roku,  dofinansowanie otrzymało 15 projektów o łącznej wartości 225 mln zł.

Program Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy jest wynikiem podpisanego 11 lipca 2012 r. porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Agencją Rozwoju Przemysłu SA. 

Celami  programu są:

  • rozwój technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce i ich wdrożenie w działalności gospodarczej operujących w Polsce przedsiębiorstw,
  • pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców biorących udział w programie w działalność badawczo-rozwojową.

Adresatami programu są konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy, a wnioski o dofinansowanie muszą spełniać następujące wymogi:

  • przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii w obszarze związanym z wydobyciem gazu łupkowego,
  • w ramach projektu nowe technologie będą poddane walidacji/testom w skali pilotażowej w warunkach rzeczywistych,
  • liderem projektu jest przedsiębiorca (posiadający doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań na skalę przemysłową) zainteresowany wdrożeniem opracowanej w ramach projektu technologii w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Program obejmuje lata 2012 – 2022 według następującego harmonogramu:

  • 2012-2014 - przeprowadzanie naborów i rozstrzygnięcie konkursów,
  • 2013-2017 - finansowanie i monitorowanie realizacji projektów,
  • 2013-2022 - monitoring i ewaluacja wykorzystania wyników projektów.

Więcej informacji o programie Blue Gas znajduje się na stronie internetowej.

źródło: NCBiR

3.06.2014 r.

autor: abar

Wróć do poprzedniej strony