Czy można wiercić na terenach chronionych?

Czy można wiercić na terenach chronionych?

Zależy to od rodzaju terenu chronionego. Wiercenia nie są wykonywane na obszarach rezerwatów i parków narodowych, gdyż zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) na ich terenie zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody.

Zakazy obowiązujące na terenie danego obszaru chronionego zawarte są w akcie prawnym powołującym dany obszar.
W Polsce realizowane były wiercenia na obszarach obszarów chronionego krajobrazu. Warunki realizacji tych przedsięwzięć określone były w decyzjach środowiskowych.

Ustawa o ochronie przyrody (art.24, pkt 2, ust.3), kierując się realizacją celów wyższego rzędu dopuszcza odstępstwa od zakazów określonych w tej ustawie dotyczących obszarów chronionych, które związane są m.in. z wykonywaniem inwestycji celu publicznego.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska