Czy woda w mojej studni ucierpi w trakcie prowadzenia prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych?

Czy woda w mojej studni ucierpi w trakcie prowadzenia prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych?

W Polsce łupki gazonośne występują średnio na głębokości 3-5 km, a wody podziemne eksploatowane ujęciami na ogół nie przekraczają głębokości 200 m. Studnie gospodarskie (często kopane) ujmują pierwszą warstwę wodonośną występującą znacznie płycej (do kilkudziesięciu metrów). W podziemne izolowane są od utworów gazonośnych znaczną miąższością utworów słaboprzepuszczalnych (2-4 km).

Mimo to, podczas prac poszukiwawczych oraz potencjalnej eksploatacji złóż gazu łupkowego, istnieje możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych. Do zanieczyszczenia wód może dojść praktycznie na każdym etapie prowadzenia działalności - w momencie nieprawidłowo przeprowadzonych prac (błąd człowieka) lub awarii technicznych. Sytuacje te są jednak skutecznie eliminowane poprzez:

  • odpowiednią izolację terenu wiertni (folia i płyty betonowe) wraz z zastosowaniem odpowiedniego systemu drenażu i odprowadzania wód opadowych z terenu wiertni,
  • prawidłową konstrukcjęotworu wiertniczego (izolacja poziomów wodonośnych zacementowanymi rurami okładzinowymi),
  • kontrolę szczelności cementowania w otworze,
  • prawidłowo przeprowadzony zabieg szczelinowaniahydraulicznego,
  • stały nadzór właściwych terytorialnie Okręgowych Urzędów Górniczych,
  • kontrolę instytucji państwowych (PIOŚ, WIOŚ,, RDOŚ) w zakresie wpływu na środowisko przyrodnicze (w tym na wody podziemne).

Wynika z tego, że prawidłowe prowadzenie prac związanych z poszukiwaniem i ewentualną eksploatacją gazu z łupków oraz znaczna głębokość występowania łupków gazonośnych skutecznie zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych i wydobycie gazu z łupków nie powinno mieć wpływu na zmianę jakości wód ujmowanych studniami gospodarskimi.

9.06.2014 r.

autorki: dr Małgorzata Woźnicka i Magdalena Nidental