Czy zostały wykupione już wszystkie koncesje na gaz łupkowy? Jeśli nie, to w jakich lokalizacjach można je wykupić?

Czy zostały wykupione już wszystkie koncesje na gaz łupkowy? Jeśli nie, to w jakich lokalizacjach można je wykupić?

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złoża udzielane są tylko w postępowaniu przetargowym. Do przeprowadzenia przetargu konieczne jest ogłoszenie przez Ministerstwo Środowiska  w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o terenach, dla których, w następnym roku, planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego. Informacja o terenach przetargowych ogłaszana jest corocznie w terminie do dnia 30 czerwca, a pierwszy przetarg planowany jest w 2016 r - informacja o jego ogłoszeniu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w BIP Ministerstwa Środowiska.

Z kolei Państwowy Instytu Geologiczny - PIB wskazuje obszary perspektywiczne dla poszukiwań węglowodorów, spośród których Ministerstwo Środowiska wybierze te, dla których przeprowadzone będzie postępowanie przetargowe.