Gospodarcze aspekty poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego

Gaz ziemny ze źródeł niekonwencjonalnych, w tym powszechnie znany gaz łupkowy może przynieść Polsce konkretne i zauważalne korzyści gospodarcze. Przede wszystkim, obniży się cena gazu, poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także wzrośnie pozycja geopolityczna Polski w Unii Europejskiej i na świecie. Rozwój przemysłu wydobywczego przyniesie nowe miejsca pracy i spore przychody dla Skarbu Państwa.

 • Jak tego dokonać?
 • Na ile realne są nasze nadzieje związane z tzw. rewolucją łupkową na świecie i wydobyciem gazu łupkowego w Polsce?
 • Jaka jest ekonomika projektów rozpoznawczo-wydobywczych?
 • Jak sytuacja na globalnym rynku ropy i gazu wpływa na projekty realizowane w Polsce?
 • Czy inne kraje stanowią konkurencję dla Polski w walce o inwestorów i ich aktywa?

Cena gazu jest w dużej mierze uzależniona od jego podaży. Zwiększenie wydobycia gazu na terytorium Polski powinno doprowadzić do spadku jego ceny. 

Zwiększona podaż gazu z własnych źródeł ma także inny wpływ na kształtowanie cen gazu w Polsce. Własny gaz i potencjał wydobywczy da alternatywę dla gazu z importu, co przyczyni się do poprawy pozycji negocjacyjnej Polski i pośrednio wpłynie na spadek cen gazu z importu.

Tańszy gaz jako bardzo ważny element kosztowy dla przemysłu chemicznego oraz potencjalne źródło energii elektrycznej będzie zatem pierwszą konkretną korzyścią związaną z wydobyciem go w Polsce. Korzyść ta bezpośrednio przekłada się na szereg innych. Poprzez obniżenie kosztów dla przemysłu czyni go bardziej konkurencyjnym, co ma pozytywne przełożenie na rynek pracy i przychody Skarbu Państwa.

Jednocześnie, własne źródła gazu zwiększają stabilność jego dostaw, to zaś przekłada się na szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zapewnienie dostaw gazu i energii elektrycznej to wzrost zaufania obywateli i firm do Państwa, a to gwarantuje rozwój gospodarczy całego kraju. Bez gazu ziemnego i pewności jego dostaw wiele gałęzi przemysłu nie będzie się rozwijać.

 • Jak stworzyć infrastrukturę, by podołać zwiększonemu wydobyciu gazu?
 • W jakim kierunku zmieniać politykę energetyczną państwa i regionów?

Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego to nie tylko tani gaz i bezpieczeństwo dostaw. To także szereg bardzo skomplikowanych technologii i specjalistycznej wiedzy. Bezpośrednim beneficjentem rozwoju całej branży stają się zatem pracownicy tego sektora, a pośrednio my wszyscy.

 • Jak rozwinąć w Polsce przemysł wydobywczy?
 • Jak połączyć naukę z działalnością firm i Państwa, aby przyspieszyć rozwój tego sektora gospodarki?

Rozmawiając o poszukiwaniu i wydobywaniu gazu łupkowego nie można zapomnieć o globalnym aspekcie tego procesu. Wzrost wydobycia gazu ziemnego w USA i Kanadzie oparty o złoża niekonwencjonalne już wpłynął na globalny rynek tego surowca i konkurencyjność poszczególnych państw.

Polska, walcząc o własne wydobycie, jest częścią tej globalnej gry, zarówno jako aktywny gracz jak i odbiorca decyzji oraz działań innych graczy. Unia Europejska i USA - jako tradycyjni odbiorcy surowców energetycznych, Chiny i Indie - wchodzące na rynek jako znaczący kupujący oraz producenci po drugiej stronie z krajami Bliskiego Wschodu i Rosją na czele - wszyscy oni mają bardzo duży wpływ na to, jak kształtują się decyzje dotyczące rozwoju wydobycia węglowodorów w Polsce.

Ich decyzje dotyczące np. polityki klimatycznej albo polityki wydobywczej i handlowej wpływają na globalne ceny ropy i gazu. Firmy z tych państw inwestują w rozpoznanie złóż i wydobywanie ropy i gazu ze źródeł niekonwencjonalnych. To jest kolejny element, który musi być wzięty pod uwagę, kiedy mówimy o rewolucji łupkowej w Polsce.

 • Jak zatem powinna działać Polska w celu zwiększenia swojego potencjału wydobywczego i poprawy pozycji międzynarodowej?
 • Jak działają inne kraje i jakie to ma przełożenie na naszą sytuację?

Na koniec zostawiliśmy element chyba najważniejszy - ekonomikę przedsięwzięć rozpoznawczo-wydobywczych. Element kosztowy i powiązanie go z technologią i technikami pozwalającymi z jednej strony zmniejszać koszty, a zdrugiej zwiększać przychody stanowi kluczowy element wpływający na możliwości realizacji naszych łupkowych zamierzeń. Pojawia się szereg nowych pytań.

 • Jak technologie poszukiwawcze, rozpoznawcze i wydobywcze wpływają na ekonomiczną opłacalność biznesu łupkowego?
 • Jaki wpływ na to samo ma infrastruktura i wydobywcza i przesyłowa?
 • Jaki wpływ mają regulacje,  w tym regulacje podatkowe?
 • Jaki wpływ na przemysł wydobywczy ma koszt kapitału?
 • Na ile rozwój technologii umożliwi opłacalne zagospodarowanie istniejących zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej?

Na te i wiele innych pytań związanych z gazem łupkowym w powiązaniu z gospodarką spróbujemy odpowiedzieć w naszym serwisie. Część odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w dziale Gospodarka.

Zapraszamy do lektury!

autor: Antoni Fałkowski, redaktor tematyczny Działu "Gospodarka" w serwisie "Gaz i ropa z formacji łupkowych"