Społeczne aspekty poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego

Aspekty społeczne w serwisie informacyjnym państwowej służby geologicznej

Poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków to nie tylko skomplikowane technologie, specjalistyczna wiedza ekspercka i niuanse geologii. To także bardzo konkretne i namacalne przedsięwzięcie, realizowane „tu i teraz”: w sąsiedztwie naszych domów, pól i działek.

Jak każda inwestycja infrastrukturalna, poszukiwanie gazu z łupków w mniejszym lub większym stopniu zmienia nasze otoczenie: oddziałuje na środowisko naturalne, krajobraz, warunki życia, jak również lokalną gospodarkę, turystykę i handel. To oddziaływanie może mieć charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. To, co dla jednych będzie korzystne, przez innych będzie postrzegane jako zagrożenie (i odwrotnie).

Rozmawiając o poszukiwaniu gazu z łupków nie można ograniczać się do kwestii technologicznych, inżynieryjnych i geologicznych. Zawsze należy zadawać sobie pytanie, co dane rozwiązanie technologiczne, sposób poszukiwania gazu – czy to metodami sejsmicznymi, czy poprzez kolejne odwierty i szczelinowanie – oznacza z perspektywy zarówno całego społeczeństwa Polski, jak i lokalnych społeczności. Jakie są, mogą być pozytywne i negatywne skutki działalności poszukiwawczej? Jakie szanse i ryzyka się z nią wiążą? Co wiemy na pewno, a gdzie poruszamy się w obszarze niepewności? Co poszukiwanie gazu łupkowego oznacza dla miejscowej ludności, rolników, lokalnych przedsiębiorców, gmin, właścicieli pensjonatów i ośrodków, przyjeżdżających turystów, mieszkańców okolicznych miast i miasteczek, społeczności całego regionu?

Dialog publiczny

Mówiąc o społecznych aspektach poszukiwania gazu z łupków mówimy zatem o dialogu publicznym, w którym udział brać mogą przedstawiciele wszystkich grup i środowisk, zainteresowanych w jakiś sposób tematem (tzw. interesariusze). Celem takiego dialogu powinno być umożliwienie uwzględnienia stanowisk różnych interesariuszy przy podejmowaniu decyzji.

By to jednak było możliwe, konieczne jest zapewnienie dostępu do możliwie pełnej i wyczerpującej wiedzy na temat społecznych aspektów poszukiwania gazu z łupków. W ten sposób dialog staje się pomostem łączącym decydentów z sektora energetycznego z różnymi grupami społecznymi, by wspólnie wypracowywać lepsze decyzje, bardziej odpowiadające różnorodnym interesom występującym w polskim społeczeństwie.

Plany i zamierzenia

Na tych stronach będziemy chcieli dołożyć naszą cegiełkę do tworzenia fundamentów takiego dialogu publicznego w zakresie poszukiwania gazu z łupków i budowania dobrych relacji między inwestorami, władzami publicznymi i szeroko pojętym „społeczeństwem”. Koncentrując się na społecznych aspektach gazu łupkowego będziemy starali się dostarczać wiedzy na ten temat, by stworzyć punkt wyjścia do wspólnej dyskusji i dialogu. Będziemy dzielić się z Państwem wynikami badań społecznych, prowadzonych w ramach współpracy między Państwowym Instytutem Geologicznym a Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z udziałem socjologów i badaczy społecznych także z innych polskich uniwersytetów, mających doświadczenie w tematyce dialogu publicznego, kontrowersyjnych inwestycji energetycznych i badaniu konfliktów.

Będziemy też pokazywać, jak można prowadzić dialog publiczny, jakie metody konsultacji i partycypacji znajdują w nim swoje zastosowanie, jak to się robi w innych krajach i przy innych problemach.

A przede wszystkim, będziemy chcieli z Państwem pisać o tym, co Państwa interesuje, odpowiadać na faktyczne problemy i oczekiwania, dostarczać wiedzy i informacji, która jest potrzebna.

autor: Piotr Stankiewicz, redaktor odpowiedzalny za dział tematyczny "Społeczeństwo" w serwisie "Ropa i gaz z formacji łupkowych"