Geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego pomagają szukać gazu z łupków

W ramach zadań Państwowej Służby Geologicznej wykonany zostanie 3D cyfrowy model geologiczny pokrywy osadowej Basenu Lubelskiego.  Projekt jest pierwszym etapem większego programu kartografii cyfrowej wgłębnej budowy geologicznej Polski, jaki będzie realizowany w przeciągu najbliższych kilkunastu lat. 

W ramach realizacji projektu wykonany zostanie strukturalny model przestrzenny pokrywy osadowej w zasięgu basenu lubelskiego od powierzchni terenu do stropu podłoża prekambryjskiego, do głębokości nie większej niż 10 km.  Poniżej tej granicy brak jest  wiarygodnych danych geologicznych. Model będzie konstruowany na podstawie interpretacji  dostępnych danych  sejsmicznych i otworowych dobrej jakości. Wykorzystane zostaną:

  • wyniki  interpretacji map i modeli grawimetrycznych oraz magnetycznych,
  • wyniki wcześniejszych analiz przedstawionych w postaci profili otworów, map i przekrojów geologicznych.

W tych partiach modelu, gdzie ilość danych jest niedostateczna lub dane mają słabą jakość wydzielenia, szczegółowe zostaną wydzielone w oparciu o regionalne trendy geologiczne. Na podstawie modelu strukturalnego utworzone zostaną modele: litologiczny oraz - dla wybranych wydzieleń - litofacjalny.

Konstrukcja tego rodzaju modelu jest nowym wyzwaniem metodycznym w Polsce. Dotychczas zastosowano je w skali regionalnej tylko w nielicznych opracowaniach dla wybranych kompleksów stratygraficznych, perspektywicznych pod względem naftowym i geotermicznym.

Realizacja tego projektu leży w głównym nurcie budowy społeczeństwa informacyjnego. Model lub tylko jego fragmenty będą udostępnione podmiotom administracji lokalnej oraz wojewódzkiej.

Model w podziale na bloki koncesyjne będzie wykorzystywany przez koncesjobiorców w dziedzinach: surowców energetycznych, podziemnych zbiorników i składowisk w strukturach geologicznych (np. sekwestracja CO2, magazyny paliw płynnych) oraz geotermii jako model reperowy służący dowiązaniu lokalnych modeli w skali złożowej do obrazu regionalnego lub do modelowania ewolucji basenu dla celów poszukiwawczych (zwiększenie efektywności poszukiwań i bilansowania zasobów lub pojemności kolektorów).

Model będzie służył różnym podmiotom gospodarczym do projektowania badań geologicznych - otworów i sejsmiki oraz do wykonywania bilansów zasobów.

Model przestrzenny wraz z opisem ewolucji struktury geologicznej będzie służył celom edukacyjnym i może być wykorzystywany przez studentów, nauczycieli akademickich i naukowców pracujących w obszarze basenu.

Zamawiającym prace jest  Ministerstwo Środowiska,  a finansowanie zapewnia Narodowy Fundusz Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej.

abar, źródło: strona internetowa PIG-PIB

Wróć do poprzedniej strony