Zasoby gazu w łupkach - Polska

Potencjał perspektywicznych formacji łupkowych dolnego paleozoiku w pasie od Pomorza Gdańskiego (wraz z przyległym obszarem Bałtyku) po Lubelszczyznę analizowano w raporcie PIG-PIB z 2012 r.

Otrzymano w ten sposób sumaryczne zasoby bilansowe rzędu (najprawdopodobniej) 0,35-0,77 bln m3, zaś raport USGS z tego samego roku podaje wartości o rząd wielkości mniejsze, pomimo stosowania tej samej metodyki. Przyjęto mniejszy obszar występowania perspektywicznych formacji łupkowych i bardziej pesymistyczne szacunki możliwości produkcji gazu z pojedynczego otworu.

Raporty EIA/ARI z 2011 i 2013 stosują inną metodykę obliczeń, w których zastosowano do przeliczeń współczynniki wydobycia (np. 20% całkowitych zasobów geologicznych), zależne od warunków geologiczno-złożowych panujących w obrębie basenu sedymentacyjnego, podając zasoby gazu o rząd wielkości wyższe od raportu PIG-PIB (odpowiednio 5,3 i 4,0 bln m3).

Współczynniki te wydają się mimo wszystko zbyt optymistyczne jak na warunki geologiczne w Polsce, co obok przyjęcia znacznie większego obszaru (w tym basenów w Polsce południowej i zachodniej) może powodować tak znaczne rozbieżności.

Z powyższych powodów szacunki zasobów bilansowych dla naszego kraju mają ciągle charakter hipotetyczny. Najbardziej wiarygodne wydają się oszacowania z raportu PIG-PIB, 2012.

W tej chwili nie posiadamy wiarygodnych informacji na temat zasobów przemysłowych gazu łupkowego w Polsce. Będzie to możliwe po przeprowadzeniu testów produkcyjnych w co najmniej 100 zaplanowanych otworach. Pozwoli to na określenie, gdzie na obszarze basenów łupkowych Polski występują warunki do opłacalnego ekonomicznie wydobycia gazu. Informacje otrzymywane sukcesywnie z nowych otworów pozwolą na bardziej wiarygodne oszacowanie zasobów.

Obecnie znaczna część naszego kraju jest pokryta koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż gazu (i innych złóż węglowodorów).

Porównując powyższą mapę koncesji z obszarem występowania perspektywicznych basenów łupkowych w Polsce można stwierdzić, że obszar objęty aktualnie pracami poszukiwawczymi jest dużo większy.

Obejmuje on m.in.

  • strefy możliwego występowania ropy w łupkach (wschodnia część polskiej strefy ekonomicznej Bałtyku, obszar w pobliżu granicy z Rosją, wschodnie Mazowsze i Lubelszczyznę przy granicy z Ukrainą),
  • obszary, gdzie rozpatrywane formacje łupków dolnego paleozoiku najprawdopodobniej nie spełniają kryteriów złożowych, przynajmniej w świetle dostępnych danych archiwalnych,
  • rejony, gdzie możliwości występowania niekonwencjonalnych zasobów gazu są słabo rozpoznane (np. południowa i zachodnia Polska).

Mapa koncesji pokazuje plany i oczekiwania firm podejmujących ryzyko poszukiwań niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Dopiero rezultaty prac poszukiwawczych zweryfikują, na ile perspektywiczne są poszczególne obszary, będące przedmiotem tych badań.

autor: Antoni Wójcicki

 

Wróć do poprzedniej strony