Ile firmy zapłaciły za koncesję?

Ile firmy zapłaciły za koncesję?

Zobowiązania finansowe w związku w posiadaną koncesją związane są z jej udzieleniem, zmianą, bądź nałożeniem kary z tytułu rażących uchybień w działaniach koncesjobiorcy.

W fazie udzielenia, zmiany koncesji przedsiębiorca ponosi następujące koszty:

  • opłata skarbowa związana z wydaniem decyzji administracyjnej – jednorazowa przy każdym postępowaniu kończącym się decyzją administracyjną,
  • opłata koncesyjna– opłata naliczane każdorazowo w momencie zmiany koncesji poszukiwawczej lub poszukiwawczo rozpoznawczej z wydłużeniem terminu jej obowiązywania; jest dochodem NFOŚiGW (40%) i gmin w obszarze koncesji (60%)  - proporcjonalnie do udziału powierzchni,
  • opłata za użytkowanie górnicze – związana ze zmianą terminu obowiązywania koncesji, naliczana wedle przyjętych zasad organu koncesyjnego, zamieszczonego na stronie Ministerstwa Środowiska
  • opłata eksploatacyjna – naliczana jest w przypadku koncesji wydobywczej, stanowi dochód gminy lub gmin w obszarze eksploatacji złoża i NFOŚiGW w proporcji 60% i 40%

Inne opłaty wynikające z działalności koncesyjnej:

  • opłata dodatkowa (art. 139 pgig) – ustalana w drodze decyzji przez organ koncesyjny w przypadku działalności wykonywanej z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji, jest niezależna od opłat omówionych wcześniej, wnosi się ją w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja o jej uiszczeniu stała się ostateczna, jest dochodem NFOŚiGW (40%) i gmin w obszarze koncesji (60%)

- w przypadku poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów stanowi pięciokrotną stawkę opłaty dla danego rodzaju kopaliny za każdy rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością,

- wykonywanie robót geologicznych - ustala się w wysokości 10 000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością;
- wydobywanie kopaliny – ustala się w wysokości pięciokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej kopaliny,

  • opłata podwyższona – naliczana jest w przypadku wykonywania działalności bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych; organami właściwym do jej naliczenia w przypadku wykonywania działalności w granicach obszarów morskich RP, w pozostałych starosta; wnosi się ją w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja o jej uiszczeniu stała się ostateczna, jest dochodem NFOŚiGW (40%) i gmin w obszarze koncesji (60%)

- w przypadku poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów ustala się ja w wysokości 50 000 zł za każdy rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością,

- w przypadku wykonywania robót geologicznych ustala się w wysokości 40 000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objęty działalnością,

- wydobywanie kopaliny ustala się w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość jej wydobytej.

Zgodnie z art. 128 ustawy praw geolog. przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność w zakresie wydobywaniropy naftowej i gazu ziemnego (art. 22 ust. 1 pkt 2)  tworzy fundusz likwidacji zakładu górniczego, gromadzi na nim środki finansowe które  mogą być wykorzystane wyłącznie w celu pokrycia kosztów likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, a także zbędnych ze względów technicznych i technologicznych urządzeń, instalacji, obiektów lub wyrobisk górniczych tego zakładu.

W przypadku wydobywania węglowodorów ze złóż metodą otworów wiertniczych - przeznacza się na fundusz równowartość nie mniej niż 3% odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakładu górniczego, ustalanych stosownie do przepisów o podatku dochodowym. Obowiązek przeznaczania środków na fundusz powstaje w przypadku wydobywania kopalin ze złóż  od dnia wymagalności opłaty eksploatacyjnej.