Ile obecnie koncesji jest w posiadaniu przedsiębiorstw rosyjskich lub innych spółek z ich kapitałem?

Ile obecnie koncesji jest w posiadaniu przedsiębiorstw rosyjskich lub innych spółek z ich kapitałem?

Żaden z obecnych podmiotów, na rzecz których Minister Środowiska udzielił koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu w łupkach, nie jest spółką rosyjską.

Zgodnie z prawem spółki handlowe (a więc i podmioty posiadające koncesje łupkowe) mogą być utworzone przez kilka podmiotów reprezentujących różny kapitał. Udział międzynarodowego kapitału w firmach gazowoo-naftowych jest zjawiskiem powszechnym, minimalizującym wysokie ryzyko prowadzenia prac. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakazuje równe traktowanie wszystkich podmiotów, tzn. bez wprowadzania rozróżnienia na to, jaki kapitał reprezentują (polski czy zagraniczny).

Dodatkowo - po dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo geologiczne i górnicze - każdy podmiot, który będzie zamierzał ubiegać się o koncesję dotyczącą złóż węglowodorów, będzie obowiązany do poddania się weryfikacji przez Ministra Środowiska (we współpracy z innymi właściwymi organami) w procedurze kwalifikacji. Procedura ta będzie miała na celu wyłonienie podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż i będzie polegać m.i.n na ocenie danego podmiotu pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w uzasadnieniu do projektu ustawy.