Kącik eksperta

Jak długo może trwać eksploatacja gazu łupkowego w jednym miejscu?

W Polsce - póki co - trwa jeszcze etap poszukiwań gazu łupkowego. W żadnym otworze nie rozpoczęto eksploatacji tego surowca na przemysłową skalę. Opierając się na doświadczeniach amerykańskich można jednak szacować, że eksploatacja gazu z pojedynczego otworu może trwać kilka, a nawet kilkanaście lat.

Kto odpowiada za wydanie decyzji o poszukiwaniach gazu łupkowego w konkretnym miejscu?

Pozwolenie - koncesję – na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża na danym terenie wydaje minister właściwy do spraw środowiska. Koncesja obejmuje duży obszar - zazwyczaj kilkuset kilometrów kwadratowych. O miejscu wykonania wiercenia decyduje sam inwestor posiadający koncesję, w oparciu o wyniki prac rozpoznawczych, analizę materiałów archiwalnych, a także po uzyskaniu szeregu decyzji i pozwoleń, uwzględniających m.in. uwarunkowania środowiskowe i wymogi zagospodarowania przestrzennego

Gdzie na świecie wydobywa się teraz gaz łupkowy?

Tylko cztery kraje na świecie produkowały ropę naftową lub gaz ziemny ze źródeł niekonwencjonalnych na skalę przemysłową (według stanu na koniec 2014 roku). Liderem wydobycia są USA oraz - w mniejszym stopniu - Kanada. Komercyjna produkcja gazu ze złóż łupkowych lub ropy z tzw. złóż zamkniętych (tight oil) rozpoczęła także Argentynie oraz w Chinach. Pozostałe kraje, które rozpoczęły poszukiwania ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych, w tym Polska, są jeszcze dość daleko od uruchomienia wydobycia na skalę przemysłową.

źródło: Agencja Informacji Energetycznej (EIA)

Co mogłoby się wydarzyć, gdyby szczelinowanie nie powiodło się? Jakie są zagrożenia?

Jeśli szczelinowanie się nie uda, to inwestor traci pieniądze, bo nie uzyska przypływu węglowodorów. Jeżeli natomiast nastąpi awaria na powierzchni terenu, zabieg zostanie przerwany i wdrożone procedury bezpieczeństwa, które są opracowane w każdym zakładzie wykonującym roboty geologiczne.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska

Jakie są zagrożenia związane z samym wydobyciem?

W tym etapie zagrożenia wiążą się raczej z magazynowaniem i przesyłem gazu oraz zagospodarowaniem płynów odpadowych (produced water) niż z samym istnieniem odwiertu.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska

Czy przy wydobyciu i poszukiwaniu gazu unosi się w tym miejscu jakiś zapach?

Pracom poszukiwawczym czy eksploatacyjnym nie towarzyszy żaden szczególny zapach. Sam metan jest gazem bezwonnym, nawaniany jest, ze względów bezpieczeństwa związanych z jego właściwościami palnymi i wybuchowymi, dopiero przed dostarczeniem do i odbiorców indywidualnych.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska

Do kogo możemy się zwrócić z prośbą o pomoc, jeśli uznamy, że dzieją się niepożądane rzeczy?

Właściwą instytucją jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Lista Wojewódzkich Inspektoratów ochrony Środowisk wraz z danymi kontaktowymi

Natomiast bieżące informacje oraz pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości z pewnością uzyskamy również w Urzędzie Gminy. Obecne powszechną praktyką jest, że inwestorzy starają się o dobre relacje sąsiedzkie w mieszkańcami i kontaktują się z nimi poprzez lokalnych włodarzy.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska

Jaki wpływ ma poszukiwanie i wydobycie gaz z łupków na rośliny chronione?

Potencjalny wpływ może dotyczyć m.in.: zniszczeń lub uszkodzeń siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, w tym gatunków chronionych, które występują na danym terenie, co spowodowane może być m.in. poprzez: zajęcie terenu i wykonywanie prac ziemnych pod kątem przystosowania terenu pod potrzeby zakładu górniczego.

Warunki realizacji prac na terenie zakładu wynikają bezpośrednio z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla takiego przedsięwzięcia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska

Jak wydobycie gazu może wpłynąć na lokalny krajobraz?

Wpływ prac poszukiwawczych i/lub wydobywczych w lokalnym krajobrazie uwidoczni się głównie w formie zagospodarowania terenu wiertni, w tym widocznej z odległości wieży wiertniczej, zaplecza technicznego w postaci kontenerów mieszkalnych i technicznych oraz w zależności od technologii – zbiorników do gromadzenia wody technologicznej i/lub płynów pozabiegowych.

Infrastruktura ta jest widoczna podczas wiercenia i udostępniania złoża, w czasie eksploatacji infrastruktura niezbędna do produkcji gazu powinna znacznie miej być widoczna w krajobrazie, za to pozostanie tam przez cały okres produkcji, tzn. nawet kilkadziesiąt lat.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska

Czy można wiercić na terenach chronionych?

Zależy to od rodzaju terenu chronionego. Wiercenia nie są wykonywane na obszarach rezerwatów i parków narodowych, gdyż zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880) na ich terenie zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody.

Zakazy obowiązujące na terenie danego obszaru chronionego zawarte są w akcie prawnym powołującym dany obszar.
W Polsce realizowane były wiercenia na obszarach obszarów chronionego krajobrazu. Warunki realizacji tych przedsięwzięć określone były w decyzjach środowiskowych.

Ustawa o ochronie przyrody (art.24, pkt 2, ust.3), kierując się realizacją celów wyższego rzędu dopuszcza odstępstwa od zakazów określonych w tej ustawie dotyczących obszarów chronionych, które związane są m.in. z wykonywaniem inwestycji celu publicznego.

Autorzy odpowiedzi: dr Monika Konieczyńska, dr Joanna Fajfer, Olga Lipińska

Strony

Subskrybuj RSS - Kącik eksperta