Kącik eksperta

Gdzie w Polsce może występować gaz łupkowy i gaz zamknięty?

Złoża gazu łupkowego (shale gas) mogą występować w ilasto-mułowcowych łupkach górnego ordowiku i dolnego syluru, w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku, na Pomorzu, wschodnim i północnym Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie oraz w łupkach dolnego karbonu na Przedgórzu Sudeckim.

Złoża gazu zamkniętego (tight gas) spodziewane są w centralnej Polsce w utworach górnego permu.

Co kryje się pod terminem niekonwencjonalne złoża gazu?

Są to złoża takiego samego gazu ziemnego, jaki od wielu lat wykorzystujemy do spalania w domowych kuchenkach czy piecykach gazowych. Gaz ziemny jest mieszaniną metanu i azotu, a niekiedy również niewielkich ilości etanu, propanu i butanu. Różnica polega na tym, że złoża konwencjonalne są to nagromadzenia gazu w skałach porowatych przykrytych warstwą skał nieprzepuszczalnych, a złoża niekonwencjonalne występują w skałach nieprzepuszczalnych.

Gaz łupkowy (shale gas) – występuje w czarnych łupkach bogatych w materię organiczną. Są to skały drobnoziarniste, ilasto-mułowcowe, które 460-420 milionów lat temu osadziły się na dnie morza.

Gaz zamknięty (tight gas) - to gaz uwięziony w izolowanych porach skalnych, np. w piaskowcach lub skałach węglanowych o bardzo niskiej przepuszczalności.

Metan pokładów węgla (coal bed methane) – występuje w postaci cząsteczek gazu zaabsorbowanych przez węgiel. Gdy pod wpływem eksploatacji górniczej obniża się ciśnienie w górotworze, metan uwalnia się do wyrobisk górniczych i powoduje zagrożenie wybuchem.

Wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych wymaga odwiercenia otworów poziomych i wytworzenia szczelin w skale, aby gaz mógł się z niej wydostać i popłynąć do otworu wiertniczego.

 

Różnice między konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi złożami gazu ziemnego.Paweł Poprawa, Państwowy Instytut Geologiczny- PIB

Ile obecnie koncesji jest w posiadaniu przedsiębiorstw rosyjskich lub innych spółek z ich kapitałem?

Żaden z obecnych podmiotów, na rzecz których Minister Środowiska udzielił koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu w łupkach, nie jest spółką rosyjską.

Zgodnie z prawem spółki handlowe (a więc i podmioty posiadające koncesje łupkowe) mogą być utworzone przez kilka podmiotów reprezentujących różny kapitał. Udział międzynarodowego kapitału w firmach gazowoo-naftowych jest zjawiskiem powszechnym, minimalizującym wysokie ryzyko prowadzenia prac. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakazuje równe traktowanie wszystkich podmiotów, tzn. bez wprowadzania rozróżnienia na to, jaki kapitał reprezentują (polski czy zagraniczny).

Dodatkowo - po dniu wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo geologiczne i górnicze - każdy podmiot, który będzie zamierzał ubiegać się o koncesję dotyczącą złóż węglowodorów, będzie obowiązany do poddania się weryfikacji przez Ministra Środowiska (we współpracy z innymi właściwymi organami) w procedurze kwalifikacji. Procedura ta będzie miała na celu wyłonienie podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż i będzie polegać m.i.n na ocenie danego podmiotu pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Co się stanie, gdy firma nie zdąży wykonać badań w czasie określonym w koncesji?

Przedsiębiorca, któremu została udzielona koncesja na poszukiwanie bądź poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów powinien tak zaplanować działania, aby nie naruszać zawartego w koncesji harmonogramu prac. Jeśli z różnych przyczyn okaże się, że nie ma możliwości wykonania prac w terminie określonym w koncesji, może złożyć wniosek o zmianę koncesji poprzez zmianę zakresu, połączenie etapów bądź wydłużenie koncesji. Wniosek powinien jasno formułować cel jego złożenia, dodatkowo określając powody opóźnienia prac.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o zmianę zakresu koncesji, a z istniejących materiałów będących w posiadaniu organu koncesyjnego wynika, że nie przystąpił do prac i/lub robót geologicznych wtedy wzywany jest decyzją administracyjną do zaniechania naruszeń. Postępowanie poprzedzające wydanie takiej decyzji wszczynane jest z urzędu w momencie stwierdzenia naruszenia. Przedsiębiorca w toku postępowania wzywany jest do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Jeśli zgromadzone dowody w toku postępowania jednoznacznie wykazały uchybienie, wydawana jest decyzja określająca sposób i termin zaniechania naruszenia.

W przypadku niewykonania obowiązku określonego decyzją w wyznaczonym terminie, koncesja może być odebrana w całości lub części w drodze decyzji administracyjnej bez odszkodowania.

Ile firmy zapłaciły za koncesję?

Zobowiązania finansowe w związku w posiadaną koncesją związane są z jej udzieleniem, zmianą, bądź nałożeniem kary z tytułu rażących uchybień w działaniach koncesjobiorcy.

W fazie udzielenia, zmiany koncesji przedsiębiorca ponosi następujące koszty:

 • opłata skarbowa związana z wydaniem decyzji administracyjnej – jednorazowa przy każdym postępowaniu kończącym się decyzją administracyjną,
 • opłata koncesyjna– opłata naliczane każdorazowo w momencie zmiany koncesji poszukiwawczej lub poszukiwawczo rozpoznawczej z wydłużeniem terminu jej obowiązywania; jest dochodem NFOŚiGW (40%) i gmin w obszarze koncesji (60%)  - proporcjonalnie do udziału powierzchni,
 • opłata za użytkowanie górnicze – związana ze zmianą terminu obowiązywania koncesji, naliczana wedle przyjętych zasad organu koncesyjnego, zamieszczonego na stronie Ministerstwa Środowiska
 • opłata eksploatacyjna – naliczana jest w przypadku koncesji wydobywczej, stanowi dochód gminy lub gmin w obszarze eksploatacji złoża i NFOŚiGW w proporcji 60% i 40%

Inne opłaty wynikające z działalności koncesyjnej:

 • opłata dodatkowa (art. 139 pgig) – ustalana w drodze decyzji przez organ koncesyjny w przypadku działalności wykonywanej z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji, jest niezależna od opłat omówionych wcześniej, wnosi się ją w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja o jej uiszczeniu stała się ostateczna, jest dochodem NFOŚiGW (40%) i gmin w obszarze koncesji (60%)

- w przypadku poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów stanowi pięciokrotną stawkę opłaty dla danego rodzaju kopaliny za każdy rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością,

- wykonywanie robót geologicznych - ustala się w wysokości 10 000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością;
- wydobywanie kopaliny – ustala się w wysokości pięciokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej kopaliny,

 • opłata podwyższona – naliczana jest w przypadku wykonywania działalności bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych; organami właściwym do jej naliczenia w przypadku wykonywania działalności w granicach obszarów morskich RP, w pozostałych starosta; wnosi się ją w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja o jej uiszczeniu stała się ostateczna, jest dochodem NFOŚiGW (40%) i gmin w obszarze koncesji (60%)

- w przypadku poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów ustala się ja w wysokości 50 000 zł za każdy rozpoczęty kilometr kwadratowy powierzchni terenu objętego taką działalnością,

- w przypadku wykonywania robót geologicznych ustala się w wysokości 40 000 zł za każdy kilometr kwadratowy powierzchni terenu objęty działalnością,

- wydobywanie kopaliny ustala się w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość jej wydobytej.

Zgodnie z art. 128 ustawy praw geolog. przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność w zakresie wydobywaniropy naftowej i gazu ziemnego (art. 22 ust. 1 pkt 2)  tworzy fundusz likwidacji zakładu górniczego, gromadzi na nim środki finansowe które  mogą być wykorzystane wyłącznie w celu pokrycia kosztów likwidacji zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, a także zbędnych ze względów technicznych i technologicznych urządzeń, instalacji, obiektów lub wyrobisk górniczych tego zakładu.

W przypadku wydobywania węglowodorów ze złóż metodą otworów wiertniczych - przeznacza się na fundusz równowartość nie mniej niż 3% odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakładu górniczego, ustalanych stosownie do przepisów o podatku dochodowym. Obowiązek przeznaczania środków na fundusz powstaje w przypadku wydobywania kopalin ze złóż  od dnia wymagalności opłaty eksploatacyjnej.

 

 

Jakie są rodzaje koncesji?

Ustawa prawo geologiczne i górnicze (art. 21.ust. 1 ustawy pgig) rozróżnia następujące rodzaje koncesji, które bezpośrednio dotyczą węglowodorów:

 • poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin,
 • wydobywanie kopalin wydobywanie,
 • kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Kto wydaje koncesje i jaka jest ścieżka udzielania koncesji?

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – prawo geologiczne i górnicze (art. 22, ust. 1, pkt. 1-3) koncesji na poszukiwanie lub poszukiwane i rozpoznawanie, wydobywanie węglowodorów (zarówno konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych) - w tym węglowodorów znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczpospolitej - udziela minister właściwy do spraw środowiska.

Proces wydania koncesji ma charakter administracyjny. Stosuje się w nim przepisy:

 • prawa geologicznego i górniczego,
 • ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • kodeksu postępowania administracyjnego

wraz z aktami wykonawczymi.

Zgodnie z ustawą pgg udzielenie koncesji następuje w drodze przetargu, o ile dany obszar koncesyjny nie podlega wyłączeniu z takiej procedury.

Zgodnie z art. 47, ust 1, pkt. 1-4 prawa geolog. są sytuacje w których procedura przetargowa nie jest stosowana.

Udzielenie koncesji nie wymaga poprzedzenia przetargiem, gdy postępowanie dotyczy obszaru objętego koncesją, z której podmiot zrezygnował zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Procedura postępowania w takim przypadku jest identyczna jak w toku postępowania przetargowego, na który przedsiębiorca złożył wniosek w wyłączeniem przeprowadzeni przetargu.

Należy podkreślić, że Ministerstwo Środowiska prowadzi aktualnie prace nad nowelizacją ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw, które wpływają na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów, ze szczególnym uwzględnieniem złóż niekonwencjonalnych z formacji łupkowych.

Gdzie w Polsce znajdują się złoża gazu łupkowego?

Przyjmujemy, że złoża gazu łupkowego występują w Polsce w nastepujących regionach:

 • Pomorze,
 • Kujawy,
 • Warmia i Mazury,
 • Podlasie,
 • Mazowsze,
 • Lubelszczyzna.

Pewność co do istnienia tych złóż i wielkości ich zasobów uzyskamy dopiero wtedy, gdy wykonane zostaną odpowiednie badania, a przede wszystkim wiercenia.

Czym różni się technika wydobywania "zwykłego" gazu ziemnego od gazu z łupków

Szukając "zwykłych", czyli konwencjonalnych złóż gazu wystarczy wywiercić otwór pionowy o określonej głębokości. Żeby wydobywać gaz z łupków (gaz ze złóż niekonwencjonalnych) trzeba wykonać otwór kierunkowy (horyzontalny, poziomy), a poza tym wykonać zabiegi stymulacji złoża -w celu utworzenia i utrzymania szczelin w skale, aby gaz mógł się z niej wydostawać. Takim zabiegiem jest na przykład szczelinowanie hydrauliczne.

Strony

Subskrybuj RSS - Kącik eksperta