Kto odpowiada za wydanie decyzji o poszukiwaniach gazu łupkowego w konkretnym miejscu?

Kto odpowiada za wydanie decyzji o poszukiwaniach gazu łupkowego w konkretnym miejscu?

Pozwolenie - koncesję – na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża na danym terenie wydaje minister właściwy do spraw środowiska. Koncesja obejmuje duży obszar - zazwyczaj kilkuset kilometrów kwadratowych. O miejscu wykonania wiercenia decyduje sam inwestor posiadający koncesję, w oparciu o wyniki prac rozpoznawczych, analizę materiałów archiwalnych, a także po uzyskaniu szeregu decyzji i pozwoleń, uwzględniających m.in. uwarunkowania środowiskowe i wymogi zagospodarowania przestrzennego