Kto wydaje koncesje i jaka jest ścieżka udzielania koncesji?

Kto wydaje koncesje i jaka jest ścieżka udzielania koncesji?

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – prawo geologiczne i górnicze (art. 22, ust. 1, pkt. 1-3) koncesji na poszukiwanie lub poszukiwane i rozpoznawanie, wydobywanie węglowodorów (zarówno konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych) - w tym węglowodorów znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczpospolitej - udziela minister właściwy do spraw środowiska.

Proces wydania koncesji ma charakter administracyjny. Stosuje się w nim przepisy:

  • prawa geologicznego i górniczego,
  • ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • kodeksu postępowania administracyjnego

wraz z aktami wykonawczymi.

Zgodnie z ustawą pgg udzielenie koncesji następuje w drodze przetargu, o ile dany obszar koncesyjny nie podlega wyłączeniu z takiej procedury.

Zgodnie z art. 47, ust 1, pkt. 1-4 prawa geolog. są sytuacje w których procedura przetargowa nie jest stosowana.

Udzielenie koncesji nie wymaga poprzedzenia przetargiem, gdy postępowanie dotyczy obszaru objętego koncesją, z której podmiot zrezygnował zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Procedura postępowania w takim przypadku jest identyczna jak w toku postępowania przetargowego, na który przedsiębiorca złożył wniosek w wyłączeniem przeprowadzeni przetargu.

Należy podkreślić, że Ministerstwo Środowiska prowadzi aktualnie prace nad nowelizacją ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw, które wpływają na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów, ze szczególnym uwzględnieniem złóż niekonwencjonalnych z formacji łupkowych.