O projekcie

O projekcie

Serwis informacyjny państwowej służby geologicznej, którą na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, jest realizowany w ramach projektu „Wsparcie działań informacyjnych i analityczno-wdrożeniowych nt. węglowodorów z formacji łupkowych na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski i ochrony środowiska, w tym udziału społeczeństwa w procesie udzielania koncesji”.

Projekt, poza utworzeniem i prowadzeniem serwisu informacyjnego na temat gazu i ropy z formacji łupkowych, obejmuje m.in.

  • przygotowywanie opracowań na temat węglowodorów niekonwencjonalnych,
  • organizację seminariów, warsztatów i konferencji,
  • wykonanie sondaży opinii publicznej,
  • rozwijanie współpracy zagranicznej,
  • wsparcie edukacji dzieci, młodzieży i studentów.

Podstawowym celem projektu jest popularyzowanie wiedzy na temat łupków gazo- i roponośnych oraz procesu ich poszukiwania i przyszłej eksploatacji. Projekt jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, w szczególności do tych, którzy nie będąc ekspertami w tej dziedzinie, chcieliby uzyskać wiedzę z wiarygodnego, ale niezależnego i niezaangażowanego biznesowo, źródła.

Serwis informacyjny oraz pozostałe zadania są przygotowywane przez najlepszych specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, którzy na co dzień, od lat, prowadzą badania naukowe z zakresu geologii, hydrogeologii, geofizyki i ochrony środowiska. Mają również doświadczenie w popularyzowaniu treści geologicznych.

W obszarach, które nie są specjalnością geologów, a które są niezbędne do kompleksowej prezentacji wszystkich aspektów związanych z węglowodorami niekonwencjonalnymi, współpracujemy z licznymi profesjonalistami z innych dziedzin: prawnikami, socjologami, ekonomistami i politologami.

Zapraszamy serdecznie do systematycznego odwiedzania naszego serwisu, a także do jego współtworzenia poprzez zadawanie pytań w Kąciku eksperta i zaangażowanie w tworzenie Strefy studenta. Zgłaszajcie nam zagadnienia warte wyjaśnienia i szerszego opracowania drogą emailową na adres infolupki@pgi.gov.pl

dr Magdalena Sidorczuk

kierownik projektu

Zasady korzystania z materiałów serwisu

Wszystkie materiały opublikowane w naszym serwisie można wykorzystywać do tworzenia własnych opracowań oraz do dalszego rozpowszechniania za pomocą mediów klasycznych i elektronicznych.

Wymagamy jednak, aby każdorazowo, wyraźnie podawać źródło informacji:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy,
Serwis informacyjny infolupki.pgi.gov.pl,
oraz nazwisko autora tekstu, zdjęcia lub rysunku.

Ponadto bylibyśmy wdzięczni za informację, gdzie i kiedy zamieszczono nasze materiały.

Powyższe zezwolenie w żaden sposób nie ogranicza autorskich praw osobistych twórców poszczególnych publikacji, zdjęć i rysunków, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Redakcja serwisu

Zespół redakcyjny

Magda Sidorczukdr Magdalena Sidorczuk (msid) - kierownik projektu

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych menedżerskich na UW i zarządzania projektami badawczymi w Akademii Leona Koźmińskiego. Kieruje projektem informacyjnym państwowej służby geologicznej na temat gazu z formacji łupkowych, mającym na celu podnoszenie poziomu wiedzy wśród społeczeństwa z zakresu poszukiwania i jego przyszłej eksploatacji. Zainteresowania: geoturystyka, snowboard i badminton.

Anita Starzyckamgr Anita Starzycka (abar) - redaktor portalu

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Gospodarka Odpadami na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Zajmuje się zagadnieniami ochrony środowiska z naciskiem na gospodarkę odpadami. Od kilku lat drąży konsekwentnie tematykę gazu łupkowego, skupiając się przede wszystkim na aspektach środowiskowych poszukiwań. Ulubione zajęcie to wizyty na wiertniach i fotografia wykonywanych tam prac.

Maja Kowalskamgr Maja Kowalska (mkow) - zastępca redaktora portalu

Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi działania informacyjne na temat węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz upowszechnia ideę geoturystyki i ochrony dziedzictwa geologicznego. Zainteresowania: turystyka piesza i rowerowa, ochrona środowiska, fitosocjologia, polskie wybrzeże Bałtyku, kynologia i ornitologia.

mgr Agata Olszyńska (aols) - redaktor techniczny

Artysta malarz, absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  W PIG-PIG zajmuje się wykonywaniem ilustracji, obróbką zdjęć i czuwa nad estetyczną stroną naszych działań. Zainteresowania: sztuka, przyroda, etnografia. W naszym serwisie odpowiada za szatę graficzną.

 

 B Stecmgr inż. Bartosz Stec (bste)

Absolwent AGH w Krakowie (specjalność ochrona środowiska w geologii naftowej). Od kilku lat zajmuje się tematyką oddziaływania na środowisko poszukiwań gazu z łupków. Specjalista od wizualizacji danych przestrzennych. W naszym serwisie odpowiada za dział map.

 

 

 

Współpraca

dr Katarzyna Dybkowska

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne zainteresowania naukowe to analizy paleośrodowiskowe kredowych osadów epikontynentalnych, pochodzenie, rodzaje i sposoby zachowania materii organicznej w osadzie oraz cykle biogeochemiczne. Prywatnie fascynatka socjobiologii oraz miłośniczka koni.

Ireneusz Dyrkamgr inż. Ireneusz Dyrka

Absolwent geologii naftowej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W PIG-PIB specjalizuje się w analizie i modelowaniu systemów oraz procesów naftowych. Obecnie realizuje projekty dotyczące szacowania zasobów i wyznaczania stref perspektywicznych dla gazu z łupków w Polsce oraz analizy danych geologicznych z obszarów koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów niekonwencjonalnych.

Andrzej Głuszyńskidr Andrzej Głuszyński

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie obecnie realizuje pracę doktorską. W PIG-PIB zajmuje się geologią strukturalną i interpretacją danych sejsmicznych.

Izabella Grotekdr Izabella Grotek

Absolwentka Wydziału Geologii na Uniwersytecie Warszawskim. W PIG-PIB prowadzi badania mikroskopowe materii organicznej z basenów sedymentacyjnych neogenu w celu określenia jej dojrzałości termicznej oraz typu genetycznego. Uzyskane dane znajdują zastosowanie w poszukiwaniu osadów potencjalnie macierzystych do generowania węglowodorów (ropa naftowa, gaz).

Marcin Janasmgr Marcin Janas

Absolwent geologii naftowej na AGH w Krakowie. W PIG-PIB prowadzi badania dotyczące geochemii naftowej oraz zajmuje się zagadnieniami związanymi z analizą systemów naftowych, petrologią rozproszonej materii organicznej oraz określaniem stref perspektywicznych dla występowania gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych.

Marek Jarosińskidr hab. Marek Jarosiński

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od dwudziestu lat bada współczesne naprężenia i struktury tektoniczne kompleksów osadowych na podstawie analizy rdzeni wiertniczych i odsłonięć powierzchniowych oraz danych geofizycznych i modelowania numerycznego. Zajmuje się również kwestią zagrożeń geodynamicznych dla lokalizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Marek Jasionowskidr Marek Jasionowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W PIG–PIB zajmuje się sedymentologią, petrografią i geochemią skał osadowych, przede wszystkim węglanów. Realizuje tematy dotyczące utworów miocenu Polski i Ukrainy oraz cechsztynu.

mgr Bartosz Jurga

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i LLM w Bonn w Niemczech. Pracuje jako analityk w Międzynarodowej Agencji Energetycznej reprezentując PIG-PIB, gdzie zajmuje się m.in. analizą strategii energetycznych i regulacji poszczególnych państw w zakresie gazu i ropy, a w szczególności w zakresie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych. Jest członkiem zespołu redagującego Word Energy Outlook. Prywatnie amator gór, sportów wytrzymałościowych, szachów i dobrych książek.

Przemysław Karczdr Przemysław Karcz

Geolog, stopień doktora uzyskał w Instytucie Nauk Geologicznych PAN z geochemii czarnych łupków. W PIG–PIB zajmuje się charakterystyką basenów naftowych, szczególnie badaniami geochemicznymi i petrofizycznymi. Obecnie bierze udział w projektach dotyczących występowania gazu w formacjach łupkowych.

Hubert Kiersnowskimgr Hubert Kiersnowski

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w sedymentologii i stratygrafii osadów klastycznych, w szczególności permu – piaskowców czerwonego spągowca, oraz w analizach skał zbiornikowych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu, w tym typu tight. W PIG – PIB zaangażowany w badania paleozoicznych łupków w zakresie poszukiwania gazu i ropy w łupkach oraz oceny zasobów węglowodorów.

Sylwia Kijewskamgr inż. Sylwia Kijewska

Absolwentka Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na AGH w Krakowie. W PIG-PIB zajmuje się interpretacją i wykorzystaniem danych sejsmicznych w geologii.

Monika Konieczyńskadr Monika Konieczyńska

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Department of Environmental Science in Central European University w Budapeszcie oraz Uniwersytetu w Manchester. W PIG-PIB kierowała projektami z zakresu wpływu prac związanych z poszukiwaniem i eksploatacją niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na środowisko naturalne. Uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym Shale Gas Joint Program w ramach European Energy Research Allianz przy Komisji Europejskiej.

Dorota Koszka - Marońdr Dorota Koszka-Maroń

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W PIG-PIB (Oddział Geologii Morza w Gdańsku) zajmuje się geologią i geomorfologią obszarów ujść rzecznych (delty), modelowaniem przestrzennym i facjalnym rozwoju form i osadów obszaru południowego Bałtyku, geodynamiką strefy brzegowej morza, strukturą geologiczną i procesami aktywizującymi degradację wybrzeża klifowego oraz geologią środowiskową. Uczestniczy w działaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

Mirosław Lidzbarskidr Mirosław Lidzbarski

Koordynator regionalny państwowej służby hydrogeologicznej w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku. Zajmuje się badaniem wód podziemnych w strefie brzegowej Bałtyku oraz na obszarach pojeziernych Polski północnej. Uczestniczy w projektach związanych z analizą aspektów środowiskowych w związku z poszukiwaniem węglowodorów niekonwencjonalnych. Prowadzi działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

mgr Magdalena Nidental

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W PIG–PIB  bierze udział w pracach związanych z realizacją Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 oraz w pracach dotyczących jakości  i ochrony wód podziemnych.  Przez ostatnie lata zajmuje się problematyką oceny wpływu na środowisko naturalne prac związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu ze złóż niekonwencjonalnych.

Teresa Podhalańskadr hab. Teresa Podhalańska, prof. nadzw. PIG-PIB

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej działalność naukowo-badawcza ukierunkowana jest na szczegółowe badania regionalnej budowy geologicznej Polski oraz stratygrafię starszego paleozoiku, głównie ordowiku i syluru. Prowadzone badania są obecnie szeroko wykorzystywane w pracach związanych z poszukiwaniem i dokumentacją niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Michał Romanmgr inż. Michał Roman

Absolwent Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na AGH w Krakowie. W PIG–PIB zajmuje się analizą danych geofizyki otworowej, także pod kątem poszukiwań niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Joanna Roszkowska - Reminmgr Joanna Roszkowska-Remin

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z Geofizyki Naftowej na AGH w Krakowie oraz intensywnego kursu z sedymentologii klastyków w filii uniwersytetu Tromsø na Spitsbergenie. Obecnie kończy pracę doktorską na Wydziale Geologii UW. Zajmuje się sedymentologią osadów klastycznych oraz badaniami paleomagnetycznymi.

Mirosław Rutkowskimgr Mirosław Rutkowski

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako geolog złożowy w dużych przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jednocześnie publikując artykuły popularnonaukowe. 

Agnieszka Szczypiorskamgr inż. Agnieszka Szczypiorska

Absolwentka studiów z zakresu nauk o Ziemi SGGW w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W PIG-PIB zajmuje się zagadnieniami prawnymi i środowiskowymi związanymi z pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych oraz bieżącym postępem prac poszukiwawczo-rozpoznawczych.

Małgorzata Woźnickadr Małgorzata Woźnicka

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W PIG-PIB odpowiada m.in. za realizację zadań państwowej służby hydrogeologicznej w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych. Zajmuje się problematyką środowiskowych uwarunkowań eksploatacji gazu ze złóż niekonwencjonalnych.

Adam Wójcickidr Adam Wójcicki

Absolwent geofizyki stosowanej na AGH w Krakowie. W PIG-PIB realizuje projekty związane z geoenergią, m.in. projekty dotyczące sekwestracji dwutlenku węgla, energii geotermalnej i poszukiwań węglowodorów.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subskrybuj RSS - O projekcie