Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej gazu łupkowego

Dnia 10 czerwca 2014 r. Sejm przyjął nowelizację Prawa geologicznego i górniczego, wprowadzającą istotne zmiany dla poszukiwania i wydobycia gazu z formacji łupkowych. Ustawa upraszcza proces wydawania koncesji i procedur środowiskowych związanych z poszukiwaniem węglowodorów, z jednoczesnym zwiększeniem kontroli nad wydawaniem pozwoleń podmiotom z kapitałem zagranicznym. Za przyjęciem zmian głosowało 283 posłów, 5 było przeciw, a 144 wstrzymało się od głosu.

Jedna koncesja

Dotychczas przedsiębiorca chcący prowadzić prace musiał uzyskać kilka rodzajów koncesji - obecnie wystarczy tylko jedna (poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywcza). Koncesje już udzielone przez Ministra Środowiska zachowują swoją ważność. Możliwe będzie ich przekształcenie w koncesje nowego typu lub przedłużenie terminu ważności. Podmioty aktualnie działające w branży poszukiwawczej w Polsce mają zapewnione zachowanie praw nabytych.

Prekwalifikacja i przetargi dla przedsiębiorców

Przyznanie koncesji będzie poprzedzone przetargiem, w którym będą mogły wziąć udział tylko podmioty spełniające szereg warunków prekwalifikacyjnych. Głównymi kryteriami oceny będzie posiadanie odpowiedniego doświadczenia i wpływ na bezpieczeństwo państwa. Koncesja będzie udzielana na 10-30 lat. Ustawa przewiduje zwiększenie uprawnień kontrolnych dla organu koncesyjnego oraz nakłada obowiązek składania zabezpieczeń przez koncesjonariuszy na wypadek celowego blokowania obszaru koncesyjnego.

Prace geofizyczne i dokumentacje

Istotne zmiany dotyczą również prowadzenia prac geofizycznych, które nie będą już wpisywane w zakres koncesji - wymagane będzie jedynie ich zgłoszenie. Przedsiębiorca będzie zobowiązany przygotować tylko jedną dokumentację (geologiczno - inwestycyjną),  zamiast dwóch oddzielnych, obowiązujących do tej pory.

Zrezygnowano z koncepcji wprowadzenia NOKE, czyli Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych. Zamiast tego ustawa wprowadziła dodatkowe uprawnienia dla organów nadzoru górniczego i inspekcji ochrony środowiska w zakresie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem koncesji.

Następnym krokiem w kierunku przyjęcia nowego prawa będzie głosowanie w Senacie.

Opis przebiegu prac legislacyjnych dla projektu zmiany ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw dostępny jest na stronie Sejmu.

11.06.2014 r.

źródło: www.sejm.gov.pl, www.mos.gov.pl

autorzy: Agnieszka Szczypiorska, abar

Wróć do poprzedniej strony