Poszukiwanie a rozpoznawanie złóż kopalin

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011r. definiuje poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopaliny. Zgodnie z przytoczoną ustawą poszukiwaniem jest: „wykonywanie prac geologicznych w celu ustalenia i wstępnego udokumentowania złoża kopaliny, wód podziemnych albo kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla”, natomiast rozpoznawaniem jest: "wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie udokumentowanego złoża kopaliny, wód podziemnych albo kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla”.

Zarówno poszukiwanie, jak i rozpoznawanie jest rodzajem działalności wymagającej uzyskania koncesji.

Interpretując szczegółowo poszukiwaniem złóż możemy nazwać wszelkie działania analityczne, prace geologiczne, których skutkiem jest wstępne udokumentowanie złoża kopaliny.

Poszukiwanie złoża może być prowadzone poprzez wykonanie badań geologicznych (gł. związane z poszukiwaniem minerałów użytecznych). Badania te polegają na obserwacjach i analizach budowy terenu, przeszłości geologicznej obszaru, występowania na powierzchni ziemi objawów świadczących o możliwej obecności minerałów użytecznych w podłożu. W ten sposób określa się występowanie m.in. węgla, soli, rud żelaza, siarki, miedzi czy związków arsenu.

Kolejna metoda to poszukiwania geofizyczne polegające m.in. na badaniach sejsmicznych 2D i 3D, magnetometrycznych, elektrometrycznych czy radiometrycznych. Dzięki tym metodom można stwierdzić występowanie kopalin o charakterystycznych własnościach fizycznych np. wykazujących większe prędkości rozchodzenia się fali sejsmicznej czy wykazujące właściwości magnetyczne. Poszukiwanie metodami górniczymi polega na wykonywaniu wyrobisk górniczych lub otworów wiertniczych zarówno płytkich, jak i głębokich. Ta grupa metod poszukiwawczych jest najbardziej kosztowna. Na etapie poszukiwania dąży się do dokładnego zbadania obszaru poprzez badania geologiczne i sejsmiczne.

W fazie rozpoznania wykonuje się prace geologiczne na wstępnie udokumentowanym już złożu kopaliny. Konieczne do uzyskania dokumentacji geologicznej jest zbadanie szczegółowo złoża, poprzez określenie granic złoża, występowania kopaliny głównej i towarzyszącej, parametrów wydobycia, zasobów złoża, głębokości zalegania, określenia warunków wodnych czy miąższości warstwy złożowej.

Etap rozpoznawczy kończy się udokumentowaniem złoża kopaliny (w przypadku sukcesu poszukiwań) i możliwością wystąpienia z wnioskiem o udzielenie koncesji eksploatacyjnej.

2.07.2014 r.

autor: Agnieszka Szczypiorska

Wróć do poprzedniej strony