Ustawy

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym

Dz.U. z 2014 r. poz. 1215

Ustawa reguluje kwestie opodatkowania wydobycia węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny i ich naturalne pochodne). Wprowadzono tzw. specjalny podatek węglowodorowy, który będzie naliczany od zysków z działalności polegającej na wydobywaniu węglowodorów. Podatek ten będzie bezpośrednio zasilać budżet państwa. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., ale podatek będzie naliczany dopiero od 2020 roku.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. z 2014 r. poz. 1133

Główne zmiany wprowadzone ustawą są następujące: obowiązująca jedna koncesja poszukiwawczo - wydobywcza (obecnie konieczne są dwie - jedna na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, a druga na wydobycie). Koncesja będzie udzielana na 10 - 30 lat. Możliwe będzie rozpoczęcie wydobycia węglowodorów już w trakcie fazy poszukiwania, po częściowym udokumentowaniu złoża. Dużym ułatwieniem będzie rezygnacja z konieczności uzyskiwania pozwoleń na wykonanie badań geofizycznych - obecnie wystarczy jedynie zgłoszenie. Zmiany dotyczyć będą procedury udzielania decyzji środowiskowej, która do tej pory w znacznym stopniu była odpowiedzialna za przedłużanie etapu załatwiania formalności przed rozpoczęciem poszukiwań gazu. Obecnie decyzję środowiskową należy zdobyć dopiero przed decyzją o rozpoczęciu wierceń, a nie w trakcie starań o uzyskanie koncesji. Ustalony został także nowy podział wpływów z podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. z 2011 r. nr 163  poz. 981 z późn. zm.

Ustawa określa m.in. zasady i warunki działalności w zakresie prac geologicznych i wydobywania kopalin ze złóż. Ustala także wymagania dla ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku z wykonywaniem powyższych działalności. W akcie prawnym określono szczegółowo zasady koncesjonowania działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów. Przedstawione zostały ponadto wymagania dla projektowania i wykonywania prac geologicznych, prowadzenia dokumentacji geologicznej i zasady ruchu zakładu górniczego. W ustawie określono wysokości opłat za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin oraz opłaty eksploatacyjne. Omówiona została odpowiedzialność za szkody górnicze.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 672

Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. W rozdziale 4 ustawy wymienione zostały rodzaje działalności gospodarczej, które wymagają uzyskania koncesji. Na liście tej znajduje się m.in. działalność związana z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów kopalin oraz wydobywania kopalin ze złoża.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 1232 z późn. zm.

Ustawa określa zasady ochrony środowiska, warunki korzystania ze środowiska oraz obowiązki administracji publicznej związane z ochroną środowiska. 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235

Ustawa opisuje zasady i tryb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, ustala sposób postępowania z ocenami oddziaływania na środowisko, przedstawia zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska i wskazuje organy administracji właściwe w powyższych sprawach. Według zapisów ustawy, inwestorzy mogą być zobowiązani do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a gdy przedsiębiorca zamierza poszukiwać lub rozpoznawać złoża kopalin w granicach obszarów Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie, może zajść konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Dz. U. z 2007 r. nr 75 poz. 493 z późn. zm.

Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku. Ponadto wskazuje rodzaje działalności, które stwarzają ryzyko szkody w środowisku, określa obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i administracji samorządowej i rządowej w zakresie prowadzenia działań zapobiegawczych oraz ponoszonych z tego tytułu kosztów, zgłaszania bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz zakończenia działań zapobiegawczych lub naprawczych.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dz. U. z 2013 r. poz. 1205

Ustawa reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów. Jej zapisy mają szczególne znaczenie przy wyborze miejsca lokalizacja wiercenia, a także prac rekultywacyjnych po zakończeniu prac.

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

Dz. U. z 2008 r. nr 138 poz. 865 z późn. zm.

Ustawa określa m.in.  zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz  procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń i pozwoleń związanych z gospodarką odpadami wydobywczymi. Wskazuje również obowiązki zarówno administracji publicznej jak i wytwórcy/posiadacza odpadów w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi. W przypadku spraw dotyczących postępowania z odpadami wydobywczymi, które nie zostały uregulowane niniejszą Ustawą, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.

Ustawa określa zasady gospodarowania odpadami, w tym hierarchię postępowania z odpadami. Ponadto określa  uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami (zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów), wymagania dotyczące prowadzenia procesów  przetwarzania odpadów (składowanie odpadów, termiczne przekształcanie), w tym zasady uzyskania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Wskazuje również obowiązki zarówno administracji publicznej jak i wytwórcy/posiadacza odpadów w zakresie gospodarki odpadami. Ustawa ta nie reguluje gospodarki odpadami wydobywczymi, za wyjątkiem obowiązków wytwórcy/posiadacza odpadów w zakresie ewidencji i sprawozdawczości.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Dz. U. z 2012 r. nr 0 poz. 145 z późn. zm.

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami i daje podstawy ochrony wód.

abar

 
Wróć do poprzedniej strony