Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przetargu na udzielenie koncesji dotyczących węglowodorów

Z dniem 14 sierpnia 2015 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.

Rozporządzenie opisuje szczegółowo, w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona procedura przetargowa w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.

W rozporzadzeniu określono:

  • wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta składana w postępowaniu przetargowym na udzielenie koncesji,
  • wymagane dokumenty,
  • wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji przetargowej,
  • wymagania niezbędne do przeprowadzenia przetargu oraz tryb pracy komisji,
  • tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny oferty.

Rozporządzenie zostało wydane w związku z nowelizacją ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te zakładają, że udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Nowy akt prawny bazuje na rozwiązaniach przyjętych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu regulującym tę materię, to jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przetargu na udzielnie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż (Dz.U. z 2013 r., poz.259), dostosowując je odpowiednio do wymogów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Oczekiwanym efektem nowego rozporzadzenia jest zapewnienie sprawnego trybu przeprowadzenia transparentnego postępowania przetargowego, w wyniku którego koncesję otrzyma przedsiębiorca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, dając rękojmię właściwego wykonania zobowiązań koncesyjnych poprzez zastosowanie najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku technologii. W założeniu regulacja powinna przyczynić się do prowadzenia prawidłowej, racjonalnej gospodarki zasobami węglowodorów.

Treść rozporządzenia:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.

17.08.2015 r.

źródło: lupki.mos.gov.pl

Wróć do poprzedniej strony