[6] Czarne złoto, czyli występowanie ropy łupkowej w Polsce

Gdzie na terytorium Polski możemy szukać ropy łupkowej?

Najbardziej perspektywiczne są utwory wczesnego syluru, znajdujące się w północno-zachodniej strefie obrzeża kratonu wschodnioeuropejskiego. Jego krawędź na obszarze Polski przebiega ukośnie, od okolic Koszalina przez Warszawę, po rejony Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego. Osady sylurskie tej strefy zostały poddane oddziaływaniu odpowiednich temperatur oraz ciśnień, umożliwiających powstanie w nich ropy naftowej. Proces ten został opisany w artykule Przemiana czyli jak powstaje ropa w łupkach.

Na podstawie historii termicznej omawianych skał, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wyznaczył w raporcie Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce (basen bałtycko-podlasko-lubelski) obszary o najwyższym prawdopodobieństwie występowania złóż ropy naftowej w skałach łupkowych na terenie Polski. Jest to strefa obejmującą baseny: bałtycki (wraz z rowem warszawskim) oraz podlaski.  Strefę oznaczono kolorem zielonym na przedstawionej poniżej "Mapie obszarów występowania basenów łupkowych na terenie Polski".

Według raportu EIA/ARI (2013) największe, szacunkowe zasoby ropy zawarte są w łupkach basenu bałtyckiego.

Trwające ciągle badania oraz wykonywane kolejne odwierty poszukiwawcze znacznie wzbogacają naszą wiedzę na temat paleozoicznej historii geologicznej naszego kraju. Efektem tego są wprowadzane na bieżąco zmiany w założeniach, co do zasięgów występowania tego typu złóż, jak i ilości ropy w nich zawartych.

O zasobach ropy łupkowej na świecie napisaliśmy  w artykule Ukryty skarb, czyli gdzie znajdują się złoża ropy w łupkach, natomiast o zasobach gazu łupkowego w Polsce można przeczytać w artykule Zasoby gazu w łupkach - Polska.

O tym, jak ropa naftowa zmieniła nasz świat dowiedzieć się można z artykułu Drugie życie, czyli produkty z ropy naftowej.

autor: Katarzyna Dybkowska

Wróć do poprzedniej strony