Hasła / Terms na literę B

Słownik
Badania sejsmiczne Przeszukaj treści na stronie

Jedna z metod rozpoznawania budowy geologicznej. Wykorzystuje się w niej emisję fal sejsmicznych, które odbijając się od kolejnych warstw skalnych i powracając na powierzchnię, są rejestrowanie przez specjalną apartaturę. Zebrane dane, po przetworzeniu (np. w postaci obrazu) i interpretacji dostarczają informacji na temat budowy geologicznej Ziemi. Na podstawie wyników badań sejsmicznych możliwe jest m.in. sporządzenie map i przekrojów geologicznych.

Barbotaż Przeszukaj treści na stronie

Proces chemiczny polegający na przepuszczaniu pęcherzy gazu przez ciecz, co zwiększa powierzchnię kontaktu i przyspiesza mieszanie się tych dwóch frakcji.

Basen sedymentacyjny Przeszukaj treści na stronie

Naturalne zagłębienie w skorupie ziemskiej, w którym zachodzi sedymentacja osadów (osady bogate w materię organiczną mogą stanowić źródło węglowodorów). Jest to zazwyczaj teren obniżony względem sąsiednich obszarów, lub wykazujący tendencję do obniżania się. Najczęściej basenem sedymentacyjnym jest zbiornik wodny (jezioro, morze, ocean), a w strefie suchej i półsuchej - bezodpływowa kotlina przed- lub śródgórska wypełniona piaskiem.

źródło: Jaroszewski W., Marks L. i Radomski A. "Słownik geologii dynamicznej". Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1985

Bentos Przeszukaj treści na stronie

Organizmy żyjące na dnie zbiorników wodnych, w osadzie dennym (infauna) lub na powierzchni osadu bądź innych organizmów zasiedlających dno zbiornika (epifauna).

Bilans energetyczny Przeszukaj treści na stronie

Inaczej nazywany miksem energetycznym. Zestawienie wykorzystania energii pierwotnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej, cieplnej, mechanicznej.

 

Biogeny Przeszukaj treści na stronie

Substancje biogenne - podstawowe pierwiastki niezbędne do funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. W ekosystemach morskich odpowiadają za produkcję pierwotną oceanu poprzez limitujące oddziaływanie na rozwój fitoplanktonu. W oceanach najważniejszymi pierwiastkami limitującymi są azot (N), fosfor (P) i żelazo (Fe). Ich nadmiar dostarczany z lądów przez wzbogacone w skutek oddziaływań człowieka wody słodkie, prowadzi do eutrofizacji wód i zakwitów glonów oraz sinic.

Biometan (biogaz) Przeszukaj treści na stronie

Gaz powstający jako produkt uboczny metabolizmu bakterii beztlenowych, w procesie rozkładu materii organicznej. Produkcja biometanu zachodzi od momentu pogrzebania materii organicznej w środowisku beztlenowym do osiągnięcia przez warstwę w nią wzbogaconą temperatury około 50 ºC, np. na skutek pogrążenia osadu na odpowiednią głębokość.

Bioturbacje Przeszukaj treści na stronie

Zaburzenia pierwotnej struktury osadu wywołane działalnością organizmów bentonicznych, żyjących w osadzie (tzw. infauny).

Bituminy Przeszukaj treści na stronie

Substancje mineralne pochodzenia organicznego, występujące w różnych skałach osadowych, będące mieszaninami głównie węglowodorów.

Breakout Przeszukaj treści na stronie

Kompresyjne zniszczenie ścian otworu wiertniczego.

But Przeszukaj treści na stronie

Dolne zakończenie pierścieniowe kolumny rur okładzinowych lub łyżki wiertniczej.

Butan Przeszukaj treści na stronie

Węglowodór łańcuchowy nasycony o wzorze chemicznym C4H10. Butan jest składnikiem gazu ziemnego i koksowniczego, a po skropleniu stanowi główny składnik gazu płynnego.