Hasła / Terms na literę E

Słownik
Ekran dźwiękoszczelny Przeszukaj treści na stronie

Nieprzepuszczająca dźwięku bariera, budowana wokół terenu odwiertu, w celu ograniczenia poziomu hałasu związanego z pracami wiertniczymi.

Elektrowiert Przeszukaj treści na stronie

Urządzenie napędzające sprzężony z nim świder wiertniczy, stosowane w trakcie wierceń obrotowych. Zasadniczym elementem elektrowiertu jest zasilany z powierzchni terenu silnik elektryczny, przekazujący wytworzony moment obrotowy na narzędzie wiercące.

źródło: Ludwik Szostak"Wiertnictwo". Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1989

Emulsje Przeszukaj treści na stronie

Ciecze powstające w wyniku zmieszania wody z węglowodorami płynnymi (np.1/3 wody i 2/3 ropy).

Energia pierwotna Przeszukaj treści na stronie

ang. primary energy

Suma energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii, pochodzących bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych. Do nośników, które pozyskuje się bezpośrednio z natury należą: węgiel kamienny energetyczny (łącznie z węglem odzyskanym z hałd), węgiel kamienny koksowy, węgiel brunatny, ropa naftowa (łączne z gazoliną), gaz ziemny wysokometanowy (łączne z gazem z odmetanowania kopalń węgla kamiennego), gaz ziemny zaazotowany, torf do celów opałowych, drewno opałowe, paliwa odpadowe stałe roślinne i zwierzęce, odpady przemysłowe stałe i ciekłe (bez produktów naftowych odzyskanych do powtórnego przerobu), odpady komunalne, inne surowce wykorzystywane do celów energetycznych (metanol, etanol, dodatki uszlachetniające), oraz energia wody, wiatru, słoneczna i geotermalna wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej lub ciepła.

źródło: GUS, 2013

Energia pochodna Przeszukaj treści na stronie

Suma pochodnych nośników energii. Są to nośniki, które uzyskuje się w procesach przemian energetycznych. Do pochodnych nośników objętych krajowym bilansem energii należą: brykiety z węgla kamiennego (łączne z brykietami uzyskanymi z odzysku węgla z hałd i paliwem bezdymnym), brykiety z węgla brunatnego, produkty procesów koksowania węgla (koks, półkoks, gaz koksowniczy, smoła, benzol, itp.), produkty przerobu ropy naftowej w rafineriach (benzyny, paliwa odrzutowe, oleje napędowe, oleje opałowe, półprodukty, tj. benzyny i oleje bazowe oraz produkty nieenergetyczne takie jak parafiny, asfalty itp.), paliwa gazowe z procesów technologicznych (gaz wielkopiecowy, czadnicowy, wytlewny), paliwa odpadowe gazowe, energia elektryczna, ciepło.

źródło: GUS 2013