Hasła / Terms na literę I

Słownik
Illityzacja smektytu Przeszukaj treści na stronie

Proces polegający na przeobrażeniu minerału ilastego smektytu w inny minerał ilasty, jakim jest illit. Przemiana zachodzi podczas procesu powstawania skał (diagenezy), wraz ze wzrostem głębokości pogrążających się osadów. Zmiana stosunku illit/smektyt jest wykorzystywana do oznaczania stopnia dojrzałości termicznej materii organicznej.

Imersja Przeszukaj treści na stronie

Wypełnienie przezroczystą cieczą przestrzeni między oglądanym przedmiotem a pierwszą soczewką obiektywu mikroskopu, w celu zwiększenia jasności obrazu i zdolności rozdzielczej mikroskopu.

Informacja geologiczna Przeszukaj treści na stronie

Dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji, w szczególności przedstawione w dokumentacjach geologicznych oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Inhibitor korozji Przeszukaj treści na stronie

Środek zmniejszający korozyjne działanie kwasu w stosunku do stali. Jego działanie opiera się na zmniejszeniu koncentracji jonów kwasu na powierzchni metalu, co prowadzi do zahamowania procesów elektrochemicznych, powodujących korozję.

źródło: Witold Górski "Wykonywanie zabiegów intensyfikacji wydobycia ropy naftowej". Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Radom, 2007

Inklinometr Przeszukaj treści na stronie

Przyrząd do pomiaru odchylenia osi otworu wiertniczego od pionu.