Hasła / Terms na literę M

Słownik
Macerał Przeszukaj treści na stronie

Podstawowy, nieskrystalizowany składnik węgla kopalnego, powstały wskutek uwęglenia materiału roślinnego. Macerały o określonym stopniu uwęglenia wykazują jednakowe cechy morfologiczne, chemiczne i fizyczne. Macerał jest w węglach odpowiednikiem minerału w skałach. Główny podział macerałów obejmuje grupy witrynitu, liptynitu i inertynitu.

MAE Przeszukaj treści na stronie

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, ang. IEA – International Energy Agency) funkcjonuje w ramach systemu OECD i jest niezależnym ciałem powołanym w 1974 roku w celu wdrożenia międzynarodowego programu energetycznego. MAE  prowadzi szeroki program współpracy energetycznej pomiędzy 28 spośród państw członkowskich OECD. Polska jest członkiem MAE od 2008 roku.

Manifold Przeszukaj treści na stronie

Kolektor, przewód zbiorczy – Odcinek rurociągu z odgałęzieniami, na którym znajduje się armatura do tłoczenia, kontroli przepływu cieczy i kontroli ciśnienia płuczki wiertniczej, cieczy zabiegowych lub mediów złożowych. Manifold pozwala na np. zatłaczanie płynu szczelinującego z kilku agregatów pompowych jednocześnie do jednego odwiertu.

Marsz wiertniczy Przeszukaj treści na stronie

Prace obejmujące zapuszczanie, wiercenie i wyciągnięcie narzędzia wiercącego.

Materia organiczna Przeszukaj treści na stronie

Związki organiczne pochodzące bezpośrednio lub pośrednio od komórek i tkanek organizmów żywych (roślinnych i zwierzęcych).

Migracja węglowodorów Przeszukaj treści na stronie

Proces łączący skałę macierzystą z pułapką dla wygenerowanych węglowodorów (gazu lub ropy naftowej) na skutek procesów związanych z płynięciem wody w skale lub na drodze konwekcji oraz dyfuzji.

Minerały ilaste Przeszukaj treści na stronie

Minerały z grupy krzemianów warstwowych tworzące skupienia drobnych łuseczek (dobrze widoczne tylko w mikroskopie elektronowym). Mają różne charakterystyczne właściwości (m.in. pęcznienie, plastyczność, ogniotrwałość) wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu; stanowią główny składnik skał ilastych i gleb, wchodzą też w skład innych skał.

Miąższość złoża Przeszukaj treści na stronie

Odległość między warstwą stropową i spągową złoża.

Mudlogging Przeszukaj treści na stronie

Analiza zwiercin powstających w trakcie wiercenia otworu wiertniczego, wydostających się wraz z płuczką na powierzchnię.