Hasła / Terms na literę O

Słownik
Obiekt budowlany zakładu górniczego Przeszukaj treści na stronie

Znajdujący się poza podziemnym wyrobiskiem górniczym obiekt zakładu górniczego będący obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.4), służący bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie:

  • wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży,
  • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
  • podziemnego składowania odpadów,
  • podziemnego składowania dwutlenku węgla.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

 

Obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Przeszukaj treści na stronie

Obiekt przeznaczony do składowania odpadów wydobywczych w formie stałej, ciekłej, w roztworze lub zawiesinie, w tym hałdy i stawy osadowe, obejmujący tamy lub inne konstrukcje służące do powstrzymywania, zatrzymywania, ograniczania lub umacniania takiego obiektu; za obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych nie uznaje się wyrobiska górniczego wypełnianego odpadami wydobywczymi w celach rekultywacyjnych i technologicznych.

źródło: Ustawa o odpadach wydobywczych

Obszar górniczy Przeszukaj treści na stronie

Przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem koncesji.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Odbudowa ciśnienia Przeszukaj treści na stronie

Wzrost ciśnienia złożowego po okresie przepływu płynu złożowego przy zamkniętym otworze wiertniczym.

Odczynniki stabilizujące Przeszukaj treści na stronie

Środki przeciwdziałające ponownemu wytrącaniu się z roztworu, w porach poziomu produktywnego, rozpuszczonych produktów reakcji. Posiadają one zdolność tworzenia połączeń chemicznych rozpuszczalnych w wodzie z wodorotlenkami i tlenkami metalu.

źródło: Witold Górski "Wykonywanie zabiegów intensyfikacji wydobycia ropy naftowej". Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Radom, 2007

Odpady przeróbcze Przeszukaj treści na stronie

1. Odpady wydobywcze w formie stałej lub szlamu, które pozostają po przeróbce kopalin, przeprowadzonej w drodze procesów mechanicznych, fizycznych, biologicznych, termicznych lub chemicznych, a także z połączenia tych procesów.
2. Odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż.

źródło: Ustawa o odpadach wydobywczych

Odpady wydobywcze Przeszukaj treści na stronie

Odpady pochodzące z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż.

źródło: Ustawa o odpadach wydobywczych

Odwiert Przeszukaj treści na stronie

Otwór wiertniczy, w którym zakończono czynności wiertnicze (wiercenie, orurowanie, cementowanie, opróbowanie, zabiegi stymulacyjne, testy złożowe, itp.). Odwierty wykonuje się dla celów badawczych, poszukiwawczych, dokumentacyjnych lub eksploatacyjnych. Wyróżnia się odwierty pionowe i poziome.itp.

OECD Przeszukaj treści na stronie

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

ang. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

Skupia 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne kraje świata. Powstała w 1960 roku. Polska należy do niej od 1996 roku.

Opóźniacze reakcji Przeszukaj treści na stronie

Stosowane są w celu umożliwienia głębszego wniknięcia nie zneutralizowanej cieczy kwasującej w złoże, dzięki regulacji prędkości reakcji kwasu ze skałą. Przykładem naturalnego opóźniacza reakcji jest ropa naftowa znajdująca się w złożu, gdyż utrudnia ona kontakt cieczy kwasującej ze skałą złożową.

Źródło: Witold Górski "Wykonywanie zabiegów intensyfikacji wydobycia ropy naftowej". Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Radom, 2007

Otwór wiertniczy Przeszukaj treści na stronie

Wyrobisko podziemne o cylindrycznym kształcie wykonane metodami wiertniczymi. Głębokość otworu jest znaczenie większa w stosunku do jego średnicy. Górna część otworu wychodząca na powierzchnię ziemi nazywa się wylotem otworu. Ukończony otwór wiertniczy nazywa się odwiertem.

OZE - Odnawialne źródła energii Przeszukaj treści na stronie

Źródła energii, których zasoby odnawiają się w krótkim czasie, np. energia wodna, wiatrowa, słoneczna, geotermalna oraz biomasa.

Oś otworu Przeszukaj treści na stronie

Miejsce geometryczne punktów środkowych otworu wiertniczego.