Hasła / Terms na literę P

Słownik
Platforma wschodnioeuropejska Przeszukaj treści na stronie

ang. East European Platform

Stary, stabilny prekambryjski kraton krystaliczny wraz z młodszą pokrywą osadową. Pozostałość dawnego kontynentu Baltiki. Jej zachodnia krawędź (dawny szelf) przebiega ukośnie (NW-SE) przez Polskę, od okolic Koszalina po Tomaszów Lubelski. Strefa kontaktu zachodniej krawędzi platformy z młodszą platformą paleozoiczną (Zachodnioeuropejską) tworzy jedną z największych i najważniejszych struktur tektonicznych Europy, nazywaną szwem transeuropejskim (strefą Gutercha; ang. Trans European Suture Zone, TESZ), którego wschodnią granicę stanowi system uskoków zwany strefą Teisseyre’a-Tornquista.

Podziemne składowisko odpadów Przeszukaj treści na stronie

Część górotworu, w tym podziemne wyrobisko górnicze, wykorzystywana w celu unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Polimery Przeszukaj treści na stronie

Substancje chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej. Polimery dzielą się na: polimery naturalne (będące jednym z podstawowych budulców organizmów żywych) i polimery syntetyczne, z których składa się szereg tworzyw sztucznych oraz wiele produktów chemicznych (np. farby). W zdecydowanej większości płynów szczelinujących używa się wyłącznie polimerów naturalnych.

Polimery sieciowe Przeszukaj treści na stronie

Ciecze, które uzyskują bardzo wysoką lepkość w wyniku sieciowania żeli (sieciowanie jest to proces tworzenia wiązań poprzecznych pomiędzy łańcuchami polimerów przy użyciu boru, tytanu lub cyrkonu).

źródło: Witold Górski "Wykonywanie zabiegów intensyfikacji wydobycia ropy naftowej". Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy. Radom, 2007

Pory nieorganiczne Przeszukaj treści na stronie

Wolna przestrzeń występująca pomiędzy ziarnami skalnymi.

Pory organiczne Przeszukaj treści na stronie

Wolna przestrzeń występująca w obrębie nierozpuszczalnej substancji organicznej, zwanej kerogenem.

Poszukiwanie Przeszukaj treści na stronie

Wykonywanie prac geologicznych w celu ustalenia i wstępnego udokumentowania złoża kopaliny, wód podziemnych albo kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Praca geologiczna Przeszukaj treści na stronie

Projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a w szczególności poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wód podziemnych oraz kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, określenia warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Profilowanie akustyczne PA Przeszukaj treści na stronie

Pomiar prędkości rozchodzenia się fali akustycznej w otworze wiertniczym. Fala emitowana przez sondę porusza się w skałach, a następnie wraca do odbiorników umieszczonych w sondzie. Służy np. do oceny porowatości skał.

Profilowanie gęstości objętościowej PGG Przeszukaj treści na stronie

Pomiar rozpraszanych w skale kwantów gamma umożliwia ocenę średniej liczby atomowej ośrodka, co pozwala obliczyć gęstość skał, a co za tym idzie, np. porowatość całkowitą danej skały.

Profilowanie naturalnej promieniotwórczości gamma PG Przeszukaj treści na stronie

Pomiar naturalnej promieniotwórczości skał emitujących znikome promieniowanie powstałe w wyniku rozpadu naturalnie występujących izotopów promieniotwórczych - potasu i szeregów promieniotwórczych toru i uranu.

Profilowanie oporności elektrycznej PO Przeszukaj treści na stronie

Szeroka grupa różnego rodzaju profilowań, których celem jest ustalenie oporności elektrycznej skał, co pozwala m.in. na szacowanie nasycenia ropą perspektywicznych warstw skalnych - udziału ropy i solanki zawartej w danej skale.

Profilowanie porowatości neutronowej PNN Przeszukaj treści na stronie

Rodzaj profilowań jądrowych bazujących na rejestracji rozpraszanych przez ośrodek neutronów, pozwalający na wyznaczenie m.in. porowatości czy chemizmu. Wodór znacząco wpływa na spowalnianie neutronów, zaś pierwiastki śladowe obecne w skale wpływają na ich absorpcję.

Proppant Przeszukaj treści na stronie

Drobnocząsteczkowy składnik płynu stymulującego do szczelinowania hydraulicznego, który zapobiega zasklepianiu szczelin w skałach po zredukowaniu ciśnienia płynu pompowanego do otworu. Składnik ten konsystencją przypomina drobnoziarnisty piasek.

Przedsiębiorca Przeszukaj treści na stronie

Ten, kto posiada koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Przemysł wydobywczy Przeszukaj treści na stronie

Dział gospodarki zajmujący się odkrywkowym, podziemnym lub otworowym wydobywaniem kopalin ze złóż lub ich przeróbką.

Przeróbka Przeszukaj treści na stronie

Procesy mechaniczne, fizyczne, biologiczne, termiczne i chemiczne, a także połączenie tych procesów, którym są poddane wydobyte kopaliny, prowadzone w celu przygotowania ich do wykorzystania, w tym zmiana ich objętości, klasyfikacja, rozdzielanie i ługowanie, a także ponowna przeróbka poprzednio odrzuconych odpadów, z wyłączeniem procesów wytapiania, produkcyjnych procesów termicznych (innych niż wypalanie wapienia) i procesów metalurgicznych.

źródło: Ustawa o odpadach wydobywczych

Przywrócenie stanu poprzedniego Przeszukaj treści na stronie

Odtworzenie stanu sprzed powstania szkody, w szczególności przez zapewnienie obiektom budowlanym, urządzeniom oraz instalacjom niepogorszonej odporności, ciepłochłonności, szczelności i użyteczności techniczno-funkcjonalnej.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Pułapka złożowa Przeszukaj treści na stronie

Miejsce w formacji naftowej, którego cechy strukturalne lub stratygraficzne tworzą barierę (pułapkę) dla węglowodorów, uniemożliwiając tym samym ich migrację.

Płuczka Przeszukaj treści na stronie

Płyn wiertniczy - Mieszanina płynów (składająca się głównie z zawiesin oraz emulsji wodnej lub olejowej) wykorzystywana w pracach wiertniczych, wtłaczana do otworu wiertniczego w trakcie wiercenia w celu oczyszczenia dna otworu ze zwiercin i ich transportu na powierzchnię, chłodzenia, smarowania i obniżenia ciężaru przewodu wiertniczego oraz utrzymania stabilności ścian otworu. Płuczki wiertnicze można podzielić na trzy grupy: płuczki na osnowie wodnej, płuczki na osnowie olejowej oraz płuczki powietrzne (np. gazowe).

Płyn pozabiegowy Przeszukaj treści na stronie

ang. back flow fluid

Mieszanina płynu szczelinującego oraz wód dopływających z górotworu, powracająca na powierzchnię w trakcie oraz po wykonaniu zabiegu szczelinowania hydraulicznego. Nazywany również płynem zwrotnym.

Płyn szczelinujący Przeszukaj treści na stronie

ang. fracturing fluids

Płyn składający się z wody, materiału podsadzkowego (proppantu) oraz substancji chemicznych, służący do wykonywania szczelinowania hydraulicznego, tj.  zatłaczany do otworu wiertniczego w celu rozszczelinowania skały.

Płyny technologiczne Przeszukaj treści na stronie

Płyny stosowane podczas wykonywania prac wiertniczych oraz w trakcie procesu szczelinowania (płuczka, płyn szczelinujący, płyn pozabiegowy).