Hasła / Terms na literę R

Słownik
Rdzeń wiertniczy Przeszukaj treści na stronie

Wycinek skały w kształcie słupka cylindycznego uzyskany na skutek przewiercania warstw skalnych za pomocą świdra rdzeniowego. Pozwala między innymi na precyzyjne określenie rodzaju skał, upadu warstw itp.

Rekultywacja terenu Przeszukaj treści na stronie

Zagospodarowanie terenu, w tym oczyszczanie gruntu, w taki sposób, aby przywrócić go do właściwego stanu użytkowego i przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem jakości gleby, dzikiej fauny i flory, siedlisk naturalnych, systemów słodkiej wody oraz krajobrazu.

Robota geologiczna Przeszukaj treści na stronie

Wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu, w tym wykonywanych przy użyciu materiałów wybuchowych, a także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Robota górnicza Przeszukaj treści na stronie

Wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych oraz zwałowanie nadkładu w odkrywkowych zakładach górniczych w związku z działalnością regulowaną ustawą.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Ropa naftowa Przeszukaj treści na stronie

Olej skalny - Kopalny surowiec energetyczny będący mieszaniną naturalnych węglowodorów ciekłych oraz rozpuszczonych w nich węglowodorów stałych i gazowych. Podstawowy skład chemiczny ropy naftowej stanowią: węgiel (84 – 86%), wodór (12,5 - 14,5%) oraz podrzędnie inne pierwiastki (głównie tlen, azot i siarka). Ropa naftowa jest lżejszą od wody, oleistą cieczą o barwie jasnożółtej przez brunatną do prawie czarnej oraz ostrym, charakterystycznym zapachu, często uwarunkowanym zawartością siarki.

Rozpoznawanie złoża Przeszukaj treści na stronie

Wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie udokumentowanego złoża kopaliny, wód podziemnych albo kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze