Hasła / Terms na literę S

Słownik
Skała macierzysta Przeszukaj treści na stronie

Przedział litologiczny formacji naftowej, mającej w swoim składzie petrograficznym odpowiednią ilość kopalnej substancji organicznej, która w wyniku procesów termokatalitycznych pozwoliła na generowanie i ekspulsję węglowodorów.

Skała uszczelniająca Przeszukaj treści na stronie

Przedział litologiczny formacji naftowej, której skład petrograficzny i cechy strukturalne czynią skałę nieprzepuszczalną dla węglowodorów.

Skała zbiornikowa Przeszukaj treści na stronie

Przedział litologiczny formacji naftowej, której naturalne właściwości: porowatość, szczelinowatość, kawernistość, właściwości sorpcyjne, umożliwiają akumulację węglowodorów.

Składniki autogeniczne Przeszukaj treści na stronie

Podstawowe składniki skał osadowych i spoiwa skał okruchowych, tworzące się w czasie kształtowania się skały lub później.

Składowisko podziemne Przeszukaj treści na stronie

Górotwór, w tym podziemne wyrobisko górnicze, w którym odpady są unieszkodliwiane przez ich składowanie, z wyjątkiem składowania odpadów w odkrywkowych wyrobiskach górniczych.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Slick water Przeszukaj treści na stronie

Rodzaj płynu stosowanego do szczelinowania hydraulicznego, w którego skład wchodzi głównie woda, z niewielką ilością polimeru naturalnego (np. guar). Użycie slick water powoduje inicjację szczelin, otwarcie mikropęknięć i naturalnych szczelin oraz utworzenie znacznej powierzchni kontaktu odwiertu ze złożem. Ciecz charakteryzuje się bardzo niską lepkością, stąd możliwości transportu podsadzki do szczelin są ograniczone. Płyn slick water stosuje się przede wszystkim do szczelinowania łupków kruchych, o niewielkiej zawartości minerałów ilastych.

źródło: Piotr Kasza, Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno "Zabiegi hydraulicznego szczelinowania w formacjach łupkowych". Nafta-Gaz, grudzień 2011

Spąg warstwy Przeszukaj treści na stronie

Granica warstwy będąca powierzchnią kontaktu z warstwą starszą. W normalnym ułożeniu warstwy, jest jej dolną granicą. W wyniku zaburzeń tektonicznych położenie warstw może ulec zmianie i warstwa starsza może znaleźć się ponad warstwami młodszymi. Powierzchnią spągową w takim układzie będzie górna granica warstwy.

Stabilizator Przeszukaj treści na stronie

Element przewodu wiertniczego lub rdzeniówki przeznaczony do ich centrycznego utrzymywania w otworze wiertniczym, ewentualnie do zmniejszenia wyboczenia.

Strop warstwy Przeszukaj treści na stronie

Granica warstwy będąca powierzchnią kontaktu z warstwą młodszą. W normalnym ułożeniu warstwy, jest jej górną granicą. W wyniku zaburzeń tektonicznych położenie warstw może ulec zmianie i warstwa starsza może znaleźć się ponad warstwami młodszymi. Powierzchnią stropową w takim układzie będzie dolna granica warstwy.

Subsydencja Przeszukaj treści na stronie

Proces obniżania, pogłebiania się basenów sedymentacyjnych.

Surowce energetyczne Przeszukaj treści na stronie

Surowce, podczas spalania których uzyskiwana jest energia cieplna, w zależności od potrzeb przetwarzana na energię elektryczną i mechaniczną. Do surowców energetycznych zalicza się: węgiel kamienny i brunatny, torf, ropę naftową i gaz ziemny.

Surowiec mineralny Przeszukaj treści na stronie

Wydobyta kopalina wraz z produktami jej przeróbki i obróbki oraz użytecznymi produktami odpadowymi jej przetwarzania. Wyróżnić można surowce mineralne energetyczne (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny), metaliczne (rudy metali), chemiczne (siarka, sole, fosforyty), ceramiczne (iły, gliny), budowlane (kruszywa, kamienie budowlane i drogowe), i inne.

Sweet spot Przeszukaj treści na stronie

Obszar w złożu charakteryzujący się najlepszymi parametrami złożowymi.

System depozycyjny Przeszukaj treści na stronie

Środowisko geologiczne/sedymentacyjne, w którym występują charakterystyczne zespoły litofacji, np. system depozycyjny jeziorny, rzeczny, głębokomorski.

Szczelinowanie hydrauliczne Przeszukaj treści na stronie

ang. hydraulic fracturing

Proces technologiczny stymulacji skały zbiornikowej mający na celu zwiększenie wydajności odwiertu wiertniczego. Polega na sekwencyjnym zatłaczaniu pod wysokim ciśnieniem dużej ilości płynów szczelinujących (zwykle mieszaniny wody z podsadzką i dodatkami chemicznymi). Proces ten pozwala na wytworzenie, utrzymanie lub powiększenie szczelin w skale. Szczelinowanie hydrauliczne ma na celu umożliwienie uwolnienia gazu ze skały lub zwiększenie wydajności odwiertu.