Hasła / Terms na literę Z

Słownik
Zakład górniczy Przeszukaj treści na stronie

Wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje.

źródło: Ustawa prawo geologiczne i górnicze

Zasoby bilansowe Przeszukaj treści na stronie

Zasoby złoża lub jego części, których cechy naturalne spełniają określone wymagania, kryteria bilansowości i umożliwiają podjęcie eksploatacji.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych Przeszukaj treści na stronie

Ilość wody w jednostce bilansowej, możliwa do wykorzystania gospodarczego w danym okresie czasu, przy zachowaniu ograniczeń związanych z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego.

Zasoby geologiczne złoża Przeszukaj treści na stronie

Całkowite zasoby kopalin, nie uwzględniające strat powstałych w trakcie eksploatacji i przeróbki

źródło: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Zasoby nieprzemysłowe Przeszukaj treści na stronie

Część zasobów bilansowych, których eksploatacja nie jest obecnie możliwa z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub wymagań ochrony środowiska

źródło: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Zasoby pozabilansowe Przeszukaj treści na stronie

Zasoby złoża lub jego części, których eksploatacja jest obecnie nieopłacalna lub technicznie niemożliwa, ale może spełnić te warunki w przyszłości

źródło: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Zasoby prognostyczne (perspektywiczne) Przeszukaj treści na stronie

Zasoby określone szacunkowo na podstawie prawidłowości wykształtowania i rozmieszczenia złóż oraz wstępnych badań wyjaśniających budowę geologiczną większego obszaru.

Zasoby przemysłowe złoża Przeszukaj treści na stronie

Część zasobów bilansowych, która może być przedmiotem ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska.

źródło: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Zasoby technicznie wydobywalne (przemysłowe) Przeszukaj treści na stronie

Zasoby złoża lub jego części, których cechy naturalne spełniają określone wymagania (kryteria bilansowości złoża), przy których eksploatacja złoża jest możliwa technicznie i uzasadniona ekonomicznie

źródło: W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania Przeszukaj treści na stronie

Suma zasobów dyspozycyjnych (określonych na podstawie dokumentacji pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych) oraz perspektywicznych, oszacowanych z zastosowaniem metod uproszczonych, stanowiąca podstawę dla przeprowadzenia analizy stanu zasobów wodnych w obszarach dorzeczy i regionach wodnych.

Zespoły litofacji Przeszukaj treści na stronie

Genetycznie powiązane ze sobą litofacje, które powstały w jednym środowisku sedymentacyjnym, ale w wyniku różnych procesów depozycyjnych, np. zespół litofacji wykształcony na piaszczystym wybrzeżu będzie obejmował utwory wydmowe, plażowe i płytkiego przybrzeża.

Zużycie końcowe energii Przeszukaj treści na stronie

ang. final consumption

Zużycie nośników energii na potrzeby technologiczne, produkcyjne i bytowe bez dalszego przetwarzania na inne nośniki energii. Wsad i potrzeby przemian energetycznych oraz straty powstałe u producentów i dystrybutorów są ze zużycia końcowego wyłączone. Uwzględnia się natomiast zużycie paliw na produkcję ciepła, zużywanego w całości przez jego wytwórcę.

źródło: GUS, 2013

Zwierciny Przeszukaj treści na stronie

Rozdrobniony materiał skalny, powstały w wyniku zwiercania skały przez świder wiertniczy w trakcie wykonywania otworów wiertniczych.

Złoża konwencjonalne węglowodorów Przeszukaj treści na stronie

Złoża ropy i gazu gromadzące się w pułapkach naftowych - w zbiornikowych porowatych skałach przepuszczalnych, uszczelnionych skałami nieprzepuszczalnymi. Skałę zbiornikową najczęściej stanowią piaskowce lub wapienie/dolomity. Jako skały izolujące najczęściej występują łupki ilaste, nieporowate i niespękane wapienie, sól lub anhydryty. Wydobycie węglowodorów ze złóż konwencjonalnych wymaga odwiercenia otworu pionowego, do którego dzięki przepuszczalności skał zbiornikowych ropa i gaz napływają samoczynnie.

Złoża niekonwencjonalne węglowodorów Przeszukaj treści na stronie

Złoża gazu i ropy w skałach mikroporowatych, nieprzepuszczalnych oraz inne nietypowe formy złóż. Wyróżniamy wśród nich: gaz i ropę z formacji łupkowych (shale gas, shale oil), gaz i ropę zamkniętą (tight gas, tight oil), metan w pokładach węgla (coalbed methane), piaski bitumiczne (tar sands), oraz hydraty gazowe (gas hydrates). Ich wydobycie wymaga zastosowania najnowocześniejszych technologii, w tym zabiegów stymulacji złoża. Niektóre, jak gazohydraty nie mają jeszcze opracowanych przemysłowych metod wydobycia.

Złoże kopaliny Przeszukaj treści na stronie

Naturalne nagromadzenie minerałów i skał oraz innych substancji stałych, gazowych i ciekłych, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze