Księga dobrych praktyk w zakresie kontaktów ze społecznościami lokalnymi

W dniu 9 lipca 2014 r. Amerykański Instytut Naftowy (ang. American Petroleum Institute - API) opublikował przewodnik dotyczący zalecanych sposobów prowadzenia komunikacji społecznej na terenach objętych poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Wytyczne pt. "Community Engagement Guidelines" mają na celu promocję bezpiecznego i odpowiedzialnego rozwoju branży wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego poprzez zaangażowanie i poszanowanie społeczności objętych prowadzonymi działaniami.

W przewodniku przedstawiono metody i sposoby wsparcia mieszkańców podczas prowadzonych prac, głównie pod kątem ograniczenia potencjalnych zakłóceń w życiu społeczności, a także zarządzania zasobami. Opracowanie zawiera wytyczne do organizacji spotkań poświęconych różnym aspektom poszukiwań i wydobycia surowców. Omówiono zasady współpracy z lokalnymi placówkami edukacyjnymi oraz tworzenie relacji z różnymi interesariuszami.

Nasz przewodnik będzie stanowił swoistą mapę drogową dla operatorów sektora ropy i gazu ziemnego, którym zależy na zbudowaniu trwałych, solidnych relacji z mieszkańcami, wszędzie tam gdzie odbywa się produkcja energii. Uwzględnia on najlepsze praktyki oraz sprawdzone modele, które zostały stworzone przez udziałowców sektora przez okres ponad 65 lat prowadzenia bezpiecznego odpowiedzialnego szczelinowania hydraulicznego” - powiedział dyrektor ds. Standardów w API, David Miller. „Każda społeczność jest odmienna od pozostałych. Standardy nie zostały zaprojektowane w sposób wyczerpujący, mają raczej stanowić punkt odniesienia w budowaniu planu działania, który wpisuje się w potrzeby i obawy szerokiego spektrum interesariuszy – od wiejskich farmerów po rdzenne plemiona lokalne”, dodaje Miller.

żródło: www.shale-gas-information-platform.org, za: API oraz OGJ

22.07.2014 r.

autor: abar