Lokalne Komitety Dialogu ws. gazu łupkowego w województwie pomorskim zakończyły prace

Lokalne Komitety Dialogu w sprawie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego działały w 3 województwach: pomorskim, kujawsko - pomorskim i warmińsko - mazurskim, w 7 powiatach: lęborskim, wejherowskim, kartuskim, radziejowskim, rypińskim, braniewskim i elbląskim, w okresie od października 2013 r. do września 2014 r. W każdym z powiatów odbyło się po 10 spotkań. Udział w Lokalnych Komitetach Dialogu brali przedstawiciele różnych środowisk, w tym: mieszkańcy, instytucje państwowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz firmy planujące wydobycie gazu z łupków na terenie województw. Prace LKD koncentrowały się na stworzeniu warunków dobrej współpracy między interesariuszami wokół kwestii poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Spotkania LKD koncentrowały się kolejno wokół najistotniejszych dla problematyki zagadnień:

 1. Debata Otwarcia - prezentacja celów i zasad tworzenia LKD.
 2. Diagnoza lokalna – przedstawienie efektów przeprowadzonej przez socjologów diagnozy lokalnej. Poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego w opinii społecznej.
 3. Warsztaty dialogu społecznego oraz prace związane z przygotowaniem regulaminu powołania oraz prac LKD. Ustalenia zakresu tematycznego i planu prac.
 4. O łupkach prawie bez tajemnic” - podstawowe aspekty związane z technologią poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego i jej potencjalnego wpływu na środowisko.
 5. Poszukiwanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych – aspekty środowiskowe.
 6. Aspekty ekonomiczne poszukiwań i wydobycia gazu z łupków, w tym wpływ na stan ekonomiczny powiatu, gminy, poszczególnych sektorów gospodarki powiatu oraz mieszkańców.
 7. Utylizacja wody po zabiegu hydraulicznym.
 8. Wyniki kontroli na odwiercie w Strzeszewie (Koncesja Lane Energy Polska).
 9. Podstawowe zagadania prawne dotyczące procesów poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego oraz normujące prawa mieszkańców w relacjach z instytucjami różnych szczebli i koncesjonariuszami.
 10. Poszukiwanie i eksploatacja gazu ze skał łupkowych w kontekście składu chemicznego i jakości wód podziemnych.
 11. Rozpoczęcie prac nad podsumowaniem wyników prac LKD - ustalenie wspólnych wartości i potrzeb w obszarze gazu z łupków i zebranie oczekiwań, co do sposobów ich zaspokojenia przez poszczególne grupy interesariuszy - jako przygotowanie do dyskusji nad podsumowaniem prac.
 12. Prace nad podsumowaniem wyników spotkań LKD - ustalenie wspólnych wartości i potrzeb w obszarze gazu z łupków i zebranie oczekiwań, co do sposobów ich zaspokojenia przez poszczególne grupy interesariuszy - jako przygotowanie do dyskusji nad podsumowaniem prac.

Frekwencję obecności członków Lokalnych Komitetów Dialogu w województwie pomorskim przedstawia poniższy wykres:
 dialog w sprawie gazu łupkowego - frekwencja
Podsumowując roczną pracę Lokalnych Komitetów Dialogu w województwie pomorskim, w kontekście wiedzy i kompetencji pozyskanych w efekcie spotkań, mając na względzie potrzeby wszystkich grup interesariuszy oraz ochronę środowiska naturalnego, uczestnicy spotkań wnieśli następujące postulaty, aby:

Odpowiednie Komisje Parlamentu Europejskiego (PE) dbały o przestrzeganie prawa krajowego i zaleceń UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka poprzez wdrożenie kontroli wykonania w/w zaleceń i przepisów prawa.

Polskie władze ustawodawcze (komisje sejmowe) zadbały o:

 • stworzenie odpowiednich przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka w szczególności poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych,
 • korzyści finansowe dla regionów, w których prowadzone są poszukiwania i wydobywanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych poprzez tworzenie ustaw i rozporządzeń to zapewniających oraz uwzględnianie inicjatyw ustawodawczych społeczeństwa.

Rząd RP i odpowiednie instytucje/jednostki rządowe zadbały o:

 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez wydawanie koncesji na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych wiarygodnym podmiotom,
 • tworzenie równych szans dla różnych podmiotów gospodarczych,
 • korzyści finansowe dla regionów, w których prowadzone jest poszukiwanie i wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych poprzez tworzenie przepisów to zapewniających oraz uwzględnianie inicjatyw ustawodawczych społeczeństwa,
 • egzekwowanie zapisów koncesji, w szczególności wynikających z prawa geologicznego i przepisów ochrony środowiska,
 • należytą kontrolę prowadzenia prac zgodnie z przepisami prawa i lepszą koordynację działania różnych instytucji państwa i samorządu, w tym odpowiednich służb kontrolujących.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) i inne organy kontrolne zadbały o należyte wykonywanie przepisów prawa odnośnie działań wszystkich podmiotów i instytucji związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych poprzez kontrolę:

 • procesów decyzyjnych (w tym przejrzystość procesu decyzyjnego),
 • procesów wykonawczych,
 • transparentności dokumentacyjnej w/w procesów.

Instytucje ochrony środowiska (NFOŚ, WFOŚiGW) zadbały o:

 • wybór wiarygodnych instytucji do przekazywania informacji (media, wydawnictwa popularno – naukowe) na temat wpływu prac poszukiwawczych i wydobywczych węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi,
 • organizowanie i inicjowanie spotkań ze społecznością lokalną z terenów, w których są prowadzone bądź planowane prace poszukiwawcze i wydobywcze.

Odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego zadbały o:

 • korzyści finansowe dla regionów, w których prowadzone jest poszukiwanie i wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych poprzez tworzenie prawa lokalnego temu sprzyjającego oraz wspieranie inicjatyw ustawodawczych społeczeństwa w tym zakresie,
 • przestrzeganie prawa krajowego i zaleceń UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka,
 • rzetelny przekaz na temat tego, kto, gdzie i kiedy prowadzi poszukiwania i wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Informacje te powinny przekazywane za pośrednictwem mediów lokalnych,
 • podejmowanie skutecznych działań nakierowanych na powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego (dbałość o czystą wodę, powietrze, glebę) m.in. poprzez kontrole czy planowanie przestrzenne,
 • przekazywanie środków pozyskanych z poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych na rozbudowę infrastruktury w obszarze, gdzie prowadzona jest w/w działalność.

Inwestorzy i koncesjonariusze zadbali o:

 • zapewnienie bezpiecznego dla środowiska prowadzenia prac rozpoznawczych, poszukiwawczych, wydobywczych i związanych z eksploatacją zgodnie z przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze,
 • prowadzenie prac ze szczególną dbałością o ochronę jakości i zasobów wody podziemnej,
 • pełną transparentność prowadzonych prac i procesów, w tym: przekazywanie pełnej wiedzy o procesie poszukiwania i wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych m.in. poprzez organizowanie spotkań dla społeczności lokalnej, jeżeli społeczeństwo lokalne zgłasza taką potrzebę oraz poprzez poddawanie się wszystkim kontrolom służb państwowych i samorządowych,
 • generowanie nowych miejsc pracy na lokalnym rynku pracy, poprzez zatrudnianie w porozumieniu z jednostkami Samorządu Terytorialnego pracowników im potrzebnych (o ile tylko pracownicy o potrzebnych kompetencjach i umiejętnościach są dostępni),
 • zadbanie o korzyści finansowe dla Regionu – prowadzenie działań gospodarczych zgodnie z przepisami prawa - odprowadzenia podatków lokalnych i państwowych,
 • rekultywację terenów związanych z działalnością górniczą i przywrócenie ich do stanu pierwotnego, (kierunek rekultywacji winien być ustalony na etapie poprzedzającym uzyskanie koncesji).

Lokalna społeczność/mieszkańcy lub ich przedstawiciele (np. LKD) zadbali o:  

 • podejmowanie skutecznych działań nakierowanych na powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego,
 • społeczną kontrolę procesów decyzyjnych i wykonawczych w sprawach poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych,  
 • korzyści finansowe dla regionów, w którym prowadzone jest poszukiwanie i wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych poprzez aktywny udział w tworzeniu prawa krajowego i lokalnego poprzez ustawodawcze inicjatywy obywatelskie w tym zakresie,
 • rzetelny przekaz informacji na temat poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Informacje te powinny być przekazywane za pośrednictwem mediów lokalnych.

Instytucje naukowe oraz niezależni eksperci zadbali o:

 • dostarczenie społeczności lokalnej pełnej wiedzy nt. procesów poszukiwania i wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych poprzez jej przekazywanie na zebraniach społeczności lokalnej oraz za pośrednictwem mediów i stron internetowych,
 • zachowanie niezależności i nie uleganie naciskom różnych lobby oraz publikację stanu badań naukowych w oparciu o sprawdzone i dobrze udokumentowane wyniki aktualnych badań,
 • jasność i czytelność przekazywanych informacji (pisanie, mówienie językiem niefachowym, zrozumiałym dla zwykłych obywateli).

Grupy biznesu krajowego przy współudziale lokalnych przedsiębiorców zadbały o informowanie społeczności lokalnej o rozwiązaniach technologicznych stosowanych przy poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych zarówno w Europie, jak i innych krajach na świecie.

9.11.2014 r.

źródło: Razem o łupkach